"JAG HAR SLU­TAT MED KLAC­KAR!"

VICTORIA BECK­HAMS CHOCKBESKED:

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Fa­shio­nis­tan Victoria Beck­hams en­tré på en mo­deshow ny­li­gen fick publi­ken att hö­ja re­jält på ögon­bry­nen. Stjär­nan ha­de näm­li­gen över­gi­vit en av si­na mest kän­da mo­de­prin­ci­per.

Victoria Beck­ham, 41, är känd för sin glam­mi­ga stil och för att all­tid läg­ga vikt vid att se fa­shio­na­bel ut var­je dag, oav­sett vad. – Hon sät­ter ut­se­en­de fö­re funk­tion när det kom­mer till klä­der och skor, sa en käl­la för ett par år se­dan en­ligt tid­ning­en Pe­op­le.

Stjär­nan har bland an­nat fo­to­gra­fe­rats med sky­höga klac­kar strax ef­ter en för­loss­ning och på ett löp­band(!).

– Jag läm­nar in­te hem­met ut­an sti­lett­klac­kar, har hon själv sagt.

BYTT IN­STÄLL­NING

Men nu har nå­got hänt som har fått Victoria att änd­ra in­ställ­ning. I tid­ning­en Te­le­graph släp­per mo­de­pro­fi­len den sto­ra mo­de­bom­ben.

– Jag or­kar in­te med klac­kar läng­re. I al­la fall in­te på job­bet. Skor mås­te va­ra be­kvä­ma när man re­ser så myc­ket som jag gör, sä­ger stjär­nan.

När Victoria ny­li­gen fo­to­gra­fe­ra­des in­för en mo­de­vis­ning i Lon­don bar hon ett par vi­ta snea­kers. Det var en­ligt upp­gift förs­ta gång­en se­dan 2007 som stjär­nan fång­a­des på bild i låg­skor.

Vad hän­der med värl­den? Snart bör­jar väl gri­sar fly­ga ock­så!

Kors i ta­ket, tänk­te nog många när Victoria Beck­ham dök upp i snea­kers på en av si­na mo­de­vis­ning­ar ny­li­gen. Men en­ligt upp­gift är det dags att vi vän­jer oss vid stjär­nans nya stil.

"SKOR SKA VA­RA BE­KVÄ­MA"

Hon ska näm­li­gen ha be­stämt sig för att över­ge si­na äls­ka­de sti­lett­klac­kar till för­mån för mer be­kvä­ma fot­be­kläd­na­der.

Und­rar om Da­vid kom­mer att sak­na Vic­kans klac­kar?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.