SKILS­MÄS­SAN AV­BLÅST! MCDREAMY & FRU­GAN PÅ DRÖM­SE­MES­TER

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Det blev ing­en skils­mäs­sa för skå­de­spe­la­ren Pa­trick Demp­sey, 50, och hans fru Jillian Fink, 49. Istäl­let har pa­ret hit­tat tillbaka till varand­ra – och ver­kar nu lyck­li­ga­re än nå­gon­sin. Ny­li­gen drog de till kän­di­stä­ta St Barts för att fi­ra kär­le­ken!

BAR­NEN VAR MED

En rik­tig fa­mil­je­se­mes­ter blev det för Pa­trick, mest känd som Mcdreamy i tv- se­ri­en ” Grey’s ana­tomy”, och Jillian som tog med sig he­la bar­naska­ran, be­stå­en­de av dot­tern Tal­lu­la, 13, och tvil­lingsö­ner­na Sul­li­van och Dar­by, 9, på re­san. – He­la gäng­et lek­te och skrat­ta­de i vå­gor­na, skri­ver saj­ten Daily Mail.

Det fanns med and­ra ord inga spår av den äk­ten­skap­li­ga kri­sen som kul­mi­ne­ra­de för­ra året, ef­ter att det kom­mit fram att Pa­trick ha­de va­rit otro­gen un­der in­spel­ning­ar­na av ” Grey’s ana­tomy”.

– De har be­stämt sig för att för­sö­ka igen, av­slö­ja­de en käl­la för ett tag se­dan.

Slu­tet gott, all­ting gott. Pa­trick Demp­sey och hans fru Jillian Fink vi­sa­de ny­li­gen att de verk­li­gen har hit­tat tillbaka till varand­ra ef­ter upp­brot­tet i fjol.

SPE­LA­DE TEN­NIS

Pa­trick spor­ta­de långa bad­byx­or och snab­ba brillor, me­dan Jillian vi­sa­de upp sin välträ­na­de kropp i en li­ten tri­ang­el­bi­ki­ni. De tu­ra­des om att le­ka med bar­nen i vatt­net och vi­la i san­den. Vid ett till­fäl­le fick Pa­trick tag på ett be­ach­ten­nisrac­ket som han bör­ja­de le­ka med. Ga­me, set, lo­ve, allt­så.

"PA­TRICK LEK­TE OCH SKRAT­TA­DE

I VÅ­GOR­NA"

” Grey’s ana­tomy”- stjär­nan Pa­trick Demp­sey plas­ka­de glatt i de höga vå­gor­na un­der en här­lig fa­mil­je­se­mes­ter på St Barts ny­li­gen.

Skå­di­sen var där till­sam­mans med sin fru Jillian Fink, som han åter­före­na­des med i bör­jan av året ef­ter ett upp­brott i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.