KÄR­LE­KEN BLOMST­RAR PÅ NYTT

BRAD­LEY & IRI­NA HAR ÅTER­FÖRE­NATS

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP, FAMEFLYNET, INSTAGRAM

Hur­ra! Skå­dishun­ken Brad­ley Coo­per och Iri­na Shayk har hit­tat tillbaka till varand­ra ef­ter upp­brot­tet ti­di­ga­re i år. Pa­ret fi­ra­de åter­för­e­ning­en or­dent­ligt!

Ibör­jan av feb­ru­a­ri ryk­ta­des det att Brad­ley Coo­per, 41, och Iri­na Shayk, 30, ha­de gått skil­da vägar. An­led­ning­en sa­des va­ra att mo­del­len och Brad­leys mam­ma Glo­ria in­te kla­ra­de av varand­ra.

– Iri­na är en stark rysk kvin­na som vet vad hon vill. Kanske såg Brad­leys mam­ma nå­got i hen­ne som hon in­te tyck­te var bra för sin son, sa en käl­la då enigt saj­ten Ra­dar On­li­ne. Men de snyg­ga stjär­nor­na kan in­te hål­la sig ifrån varand­ra och ny­li­gen fång­a­des de på bild till­sam­mans igen.

RO­MAN­TISK PA­RIS- RE­SA

Pa­ret upp­täck­tes då de fi­ra­de sin kär­lek i ro­man­ti­kens hu­vud­stad Pa­ris och pro­me­ne­ra­de på ga­tor­na arm i arm. De såg all­de­les ny­för­äls­ka­de ut. Snart får Brad­ley och Iri­na yt­ter­li­ga­re en an­led­ning till att ce­leb­re­ra. I april har de näm­li­gen va­rit till­sam­mans i ett år – om man bort­ser från det kor­ta upp­brot­tet i bör­jan av året.

"DE SÅG NY­FÖR­ÄLS­KA­DE UT" Ti­di­ga­re i år gjor­de skå­de­spe­la­ren Brad­ley Coo­per och mo­del­len iri­na Shayk slut ef­ter tio må­na­ders dej­tan­de, men nu har de löst si­na pro­blem! Här ses de på en ro­man­tisk tripp i Pa­ris.

Stjär­nor­na kun­de dock in­te hål­la sig ifrån varand­ra – och vi för­står verk­li­gen var­för!

Snart fi­rar pa­ret ett år till­sam­mans. Und­rar vad de kom­mer att kö­pa för sö­ta kär­leks­pre­sen­ter till varand­ra då?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.