TA­LAR UT OM SVEKET

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN -

Ny­li­gen tog Gwen bla­det från mun­nen och be­rät­ta­de om se­pa­ra­tio­nen från Ga­vin och om hur den har på­ver­kat hen­nes nya al­bum ” This is what the truth fe­els li­ke”.

– Det gal­na är att en tra­ge­di kan ibland, om du kan ta till dig det, för­vand­las till nå­got vac­kert, sä­ger hon en­ligt saj­ten Mir­ror och fort­sät­ter:

– He­la al­bu­met hand­lar om att för­sö­ka ta nå­got hemskt och lä­ka från det och gö­ra det till nå­got vac­kert.

Även nye kär­le­ken Bla­ke finns med på plat­tan. Sing­eln ” Ma­ke me li­ke you” hand­lar näm­li­gen om ho­nom.

Ny­li­gen av­slö­ja­de barn­flic­kans sys­ter att Min­dy är gra­vid. Hon la­de upp två bil­der på Min­dys väx­an­de mage och skrev ” Jag är jät­te­glad att be­rät­ta att jag ska bli mos­ter till än­nu ett vac­kert barn” på Fa­ce­book.

Min­dy – som har fär­gat hå­ret brunt – har även fång­ats på bild av pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer och un­der trö­jan kan man ana be­bis­bu­lan.

Vem som är pap­pan har nannyn in­te av­slö­jat än, men en­ligt upp­gift har hon och Ga­vin fort­satt sin af­fär även ef­ter Gwen och Ga­vins skils­mäs­sa.

Här ses du­on på en ny­ta­gen bild då de åt på en re­stau­rang till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.