JAY Z STÄMS PÅ MÅNG­MIL­JON­BE­LOPP

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Jay Z har det in­te lätt just nu. Hans fru är på väg att läm­na ho­nom och dess­utom har stjär­nans omdiskuterade mu­sik­tjänst Ti­dal stämts på 50 mil­jo­ner kro­nor.

– Fö­re­ta­get har miss­lyc­kats med att re­gi­stre­ra och be­ta­la ut royal­ti­es till ban­det Ame­ri­can Dol­lar, skri­ver saj­ten Mu­sic Bu­si­ness World Wi­de.

I stäm­nings­an­sö­kan rik­tas en hård känga mot Jay Z per­son­li­gen. "Iro­niskt nog häv­da­de han när han köp­te Ti­dal 2015 att det skul­le bli den förs­ta tjäns­ten som be­ta­lar si­na ar­tis­ter", står det i ar­ti­keln.

"DE PRA­TAR IN­TE MED VARAND­RA

LÄNG­RE" Vär­din­nan för den blö­ta fes­ten var Beyon­cés gam­la Des­tiny’s Child- kol­le­ga Kel­ly Rowland.

Ef­ter skan­da­len ska Bey och Jay ha gli­dit än­nu läng­re ifrån varand­ra än in­nan. Nu är frå­gan vem som får vård­na­den om Blue Ivy ef­ter skils­mäs­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.