LI­AM + CHE­RYL = SANT!

"DET ÄR SE­RI­ÖST"

Veckans NU! - - MIX -

One Direc­tion- med­lem­men Li­am Pay­ne har en ny kär­lek – och det är in­te vem som helst som har fått flic­ki­do­lens hjär­ta att ru­sa på sisto­ne. Stjär­nan upp­ges näm­li­gen dej­ta den tio år äld­re sång­ers­kan Che­ryl Fer­nan­dez- Versi­ni.

Den fö­re det­ta Girls Aloud- stjär­nan Che­ryl Fer­nan­dez- Versi­ni, 32, gif­te sig med den frans­ke krö­ga­ren Je­an- Ber­nard Fer­nan­dez- Versi­ni som­ma­ren 2014, men ba­ra ett drygt år se­na­re var upp­brot­tet ett fak­tum. En­ligt skils­mäs­so­an­sö­kan ha­de pa­ret ” ofören­li­ga olik­he­ter”.

– I slutän­dan in­såg Che­ryl att hon ha­de gift sig för snabbt och ha­de lå­tit sig sve­pas i väg av en vir­vel­vinds­ro­mans, sa en upp­gifts­läm­na­re i tid­ning­en The Mir­ror då och fort­sat­te:

– Ju läng­re ti­den har gått, ju tyd­li­ga­re har det bli­vit för bå­da två att de är oli­ka män­ni­skor från väl­digt oli­ka värl­dar.

LJUV MU­SIK

Men det blev ing­en lång sing­el­pe­ri­od för Che­ryl. I de­cem­ber för­ra året upp­träd­de One Direc­tion

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Grattis värl­den! Än­nu ett nytt Hol­ly­wood­par har sett da­gens ljus. One Direc­tion- stjär­nan Li­am Pay­ne och sång­ers­kan Che­ryl Fer­nan­dez- Versi­ni upp­ges näm­li­gen ha fal­lit hand­löst för varand­ra. "DE GÖR VARAND­RA

VÄL­DIGT LYCK­LI­GA"

Det har gått un­dan i sväng­ar­na för Che­ryl, som så sent som för­ra året skil­de sig från den frans­ke krö­ga­ren Je­anBer­nard Fer­nan­dez- Versi­ni.

Ny­li­gen of­fent­lig­gjor­de Li­am re­la­tio­nen ge­nom att by­ta pro­fil­bild på Instagram till den här bil­den på sig och flick­vän­nen. Han har själv sagt att han är ” så lyck­lig” nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.