JU­LIA RO­BERTS SKIL­JER SIG!

EF­TER 15 ÅRS ÄK­TEN­SKAP

Veckans NU! - - MIX -

För­hål­lan­den i Hol­ly­wood har en ten­dens att ta slut gans­ka snabbt, men Ju­lia Ro­berts och hen­nes kär­lek Dan­ny Mo­der har va­rit un­dan­ta­get som be­kräf­tat re­geln. Tills nu.

Ryk­ten om att Ju­lia Ro­berts, 48, och hen­nes ma­ke Da­ni­el ” Dan­ny” Mo­der, 47, ska skil­jas har cir­ku­le­rat länge nu. Re­dan i hös­tas sik­ta­des flytt­bi­lar ut­an­för pa­rets lyx­vil­la i Ma­li­bu, men en­ligt upp­gift val­de Ju­lia och Dan­ny då att ge äk­ten­ska­pet en sista chans. Nu ska dock al­la bro­ar va­ra brän­da.

– De har brå­kat mas­sor på sisto­ne, och det finns ing­en rädd­ning, skri­ver saj­ten Ra­dar On­li­ne.

HÅL­LIT IHOP

Ju­lia och Dan­ny träf­fa­des för 15 år se­dan och gif­te sig den 4 ju­li 2002. Se­dan dess har de stått emot al­la fy­sis­ka Hol­ly­wood­la­gar och hål­lit ihop – till sy­nes ut­an bråk och dra­ma­tik. Men bakom ku­lis­ser­na har kär­le­ken run­nit dem mel­lan fing­rar­na. En­ligt upp­gift är det peng­ar som har le­gat bakom de fles­ta av de­ras bråk.

– Ju­lia har tving­ats läg­ga ut mas­sor av peng­ar för att hjäl­pa hans fa­milj på oli­ka sätt, och nu är hon trött på att bli ut­nytt­jad, sä­ger en käl­la.

HAR TRE BARN

Se­dan års­skif­tet ska Ju­lia och Dan­ny ha bott isär.

– De­ras våld­sam­ma bråk led­de till att Dan­ny flyt­ta­de ut, sä­ger en käl­la.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"DE HAR BRÅ­KAT MAS­SOR" Skå­de­spe­lers­kan Ju­lia Ro­berts ver­kar in­te få nå­got lyck­ligt Hol­ly­wood­slut med sin ma­ke Dan­ny Mo­der, som hon har va­rit gift med i fem­ton år. En­ligt upp­gift finns det ing­en rädd­ning för äk­ten­ska­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.