KÄR­LEK PÅ JOB­BET! AMANDA SEYFRIED DEJ­TAR HUN­KIG KOL­LE­GA

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Att spe­la in film ihop bru­kar kun­na le­da till ro­man­tik i verk­lig­he­ten. Det se­nas­te skå­dis­pa­ret i ra­den som träf­fats un­der en in­spel­ning är Amanda Seyfried och Tho­mas Sadoski.

Den gul­li­ga skå­di­sen Amanda Seyfried, 30, har hit­tat kär­le­ken. Stjär­nan har näm­li­gen fal­lit hand­löst för sin motspelare i fil­men ” The Last word”, Tho­mas Sadoski, 39. Ny­li­gen sågs pa­ret my­sa re­jält på in­spel­nings­plat­sen.

– Det har verk­li­gen het­tat till mel­lan dem, skri­ver tid­ning­en Pe­op­le.

VA­RIT VÄN­NER

Amanda och Tho­mas har job­bat ihop för­ut. De med­ver­ka­de bå­da i Bro­ad­waysho­wen ” The Way we get by” för­ra året, och blev då vän­ner. Men när de nu åter­före­na­des för att spe­la mot varand­ra igen väx­te käns­lor­na snabbt till nå­got mer.

– De är ihop, skri­ver Pe­op­le.

GIFT I ÅT­TA ÅR

Det har gått ett drygt halv­år se­dan Amanda Seyfried gjor­de slut med ex­pojk­vän­nen Jus­tin Long ef­ter två år ihop.

– De för­sök­te verk­li­gen få det att fun­ge­ra för de vil­le va­ra med varand­ra, men de kom in­te över­ens och be­stäm­de sig för att av­slu­ta re­la­tio­nen. De är fort­fa­ran­de go­da vän­ner, sa en käl­la en­ligt Pe­op­le då.

Tho­mas å sin si­da var ti­di­ga­re gift med re­gis­sö­ren Kim­ber­ly Ho­pe i åt­ta år. De skil­de sig i ok­to­ber för­ra året.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"DET HAR VERK­LI­GEN

HET­TAT TILL MEL­LAN DEM" Skå­de­spe­lers­kan Amanda Seyfried är kääär. Hon har fal­lit för sin kol­le­ga Tho­mas Sadoski, som hon spe­lar mot i fil­men ” The Last word”.

Amanda var ti­di­ga­re ihop med Jus­tin Long, 37. De gjor­de slut i hös­tas. Men nu är Amanda allt­så lyck­lig igen. Skönt att hö­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.