Ny­för­lo­vad & dum­pad!

Veckans NU! - - NEWS - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Lea Miche­le har bli­vit förd bakom lju­set och dum­pats av sin pojk­vän Matt­hew Paetz! Vi som trod­de att det var bröl­lop på gång!

Det är mind­re än en må­nad se­dan ny­he­ten kom om att Lea Miche­le fått en ring på fing­ret av pojk­vän­nen Matt­hew Paetz. Men nu vi­sar det sig att det blev en av Hol­ly­woods kor­tas­te för­lov­ning­ar.

"HON ÄR JÄTTESVÅR ATT VA­RA MED"

Skå­di­sen Lea Miche­le, 29, fick in­te kän­na för­lov­nings­lyc­kan sär­skilt länge. Som veckans NU! rap­por­te­ra­de för ba­ra någ­ra vec­kor se­dan fri­a­de pojk­vän­nen Matt­hew Paetz, 30, till hen­ne i bör­jan av feb­ru­a­ri. Men nu har ” Glee”- stjär­nan en­ligt upp­gift bli­vit dum­pad ut­an för­var­ning.

– Hon såg det in­te kom­ma alls. Hon trod­de att Matt­hew var lyck­lig och viss­te in­te att de ha­de pro­blem, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– Lea blev förd bakom lju­set, hon trod­de att han var den rät­te.

GNÄLL­DE FÖR MYC­KET

En­ligt käl­lor är det skå­de­spe­lers­kans svå­rig­he­ter med att skaf­fa upp­drag ef­ter suc­cén ” Glee” som va­rit det störs­ta pro­ble­met för Matt­hew. När Lea slu­ta­de med­ver­ka i tv- se­ri­en ska hon ha bli­vit väl­digt ne­re och kla­gat myc­ket – nå­got som pojk­vän­nen in­te kun­nat han­te­ra. Det slu­ta­de allt­så med att han in­te vil­le va­ra ihop med hen­ne läng­re.

– Lea har till­bring­at mas­sor av tid med att gnäl­la på att hon in­te får till­räck­ligt många jobb. Hon är jättesvår att va­ra med och är väl­digt ne­ga­tiv, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Hon tog ut sin fru­stra­tion på Matt­hew och han fick nog.

Ouch, stac­kars Lea!

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R

Lea Miche­le är väl­digt ovän­tat sing­el igen. En­ligt upp­gift blev hon förd bakom lju­set av pojk­vän­nen Matt­hew Paetz, som först fri­a­de och se­dan dum­pa­de hen­ne strax ef­ter.

Lea var ti­di­ga­re ihop med ” Glee”- kol­le­gan Co­ry Mon­te­ith, som dog av en överdos 2013.

Stjär­nan blev känd när hon med­ver­ka­de i den po­pu­lä­ra se­ri­en ” Glee” mel­lan 2009 och 2015. Läs mer om pro­gram­mets skan­da­lö­sa histo­ria på si­dan 70.

Lea upp­ges va­ra för­kros­sad av hän­del­sen. ” Hon trod­de att Matt­hew var lyck­lig”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.