Ovän­tad kär­lek!

Veckans NU! - - NEWS - Veckans NU!- re­dak­tio­nen, Sofia, An­ja, Pau­li­na & Bel­la vec­kansnu@fri­da­for­lag.se

Vis­sa par är vän­ta­de, me­dan and­ra du­os för­vå­nar oss. Just nu är det myc­ket av det sistnämnda, det vill sä­ga kän­di­sar som vi kanske in­te trod­de skul­le bli kä­ra i varand­ra har bli­vit just det!

Li­am Pay­ne i pojk­ban­det One Direc­tion har fal­lit för den tio år äld­re Che­ryl Fer­nan­dez- Versi­ni. Förs­ta gång­en de träf­fa­des var Li­am ba­ra 14 år och gjor­de en tv- au­di­tion för Che­ryl som då var do­ma­re…

Lind­say Lo­han har haft tor­ka på kär­leks­fron­ten ett tag. Li­lo- fans vet att i yng­re da­gar var hon ex­pert på att haf­fa mas­sor av kän­di­sar, men nu har hon hit­tat en helt okänd per­son!

amanda seyfried, som ti­di­ga­re var ena hal­van av ett fa­vo­rit­par då hon var ihop med skå­di­sen Jus­tin Long, har bli­vit kär i en kol­le­ga! tho­mas sadoski he­ter han och hur het de­ras re­la­tion är kan du lä­sa om på si­dan 84.

Vi hop­pas att du har det bra, ovän­tat kär el­ler ej, och att du kom­mer att gil­la det här ry­kan­de färs­ka num­ret!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.