En mörk hem­lig­het

EF­TER SAM­MAN­BROT­TET

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

kim kar­dashi­an har ett ess i rock­är­men som hon ba­ra vän­tar på att få an­vän­da mot ma­ken ka­nye West – som är in­tet ont anan­de…

"DET SKUL­LE VA­RA FÖR­ÖDAN­DE FÖR HANS KAR­RIÄR"

Hol­ly­wood kan snart va­ra ett su­per­par kor­ta­re. Kim Kar­dashi­an och Ka­nye West ver­kar va­ra när­ma­re än skils­mäs­sa än nå­gon­sin.

– Kim har fått nog, sä­ger en käl­la.

Det har in­te gått sär­skilt lång tid se­dan Kim Kar­dashi­an, 35, och Ka­nye West, 38, blev två­barns­för­äld­rar när so­nen Saint föd­des i de­cem­ber. Men som Veckans NU! kun­de av­slö­ja i för­ra num­ret upp­ges fa­mil­jelyc­kan re­dan ha bör­jat krac­ke­le­ra. Ka­ny­es ir­ra­tio­nel­la be­te­en­de på sista ti­den ska ha fått Kim att bör­ja pla­ne­ra för skils­mäs­san – och nu kom­mer upp­gif­ter om att stjär­nan har en ond­ske­full stra­te­gi för att kros­sa ma­kens image.

MÅTT DÅ­LIGT

Ka­nye har haft en tur­bu­lent start på 2016. Rap­pa­ren har job­bat sten­hårt på sin nya ski­va ” The Li­fe of Pablo”, star­tat ett an­tal Twit­ter­bråk och gli­dit allt läng­re ifrån sin fru och de­ras två barn. Det he­la kul­mi­ne­ra­de ny­li­gen när Ka­nye bröt ihop på ett ho­tell­rum i sam­band med en mo­deshow i New York.

– Han ställ­de till en stor scen, skrek och väg­ra­de lyss­na på nå­gon, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Clo­ser.

Det ska ha bli­vit drop­pen för Kim, som nu en gång för al­la har be­stämt sig för att läm­na sin ma­ke se­dan två år tillbaka.

– Kim har fått nog av Ka­ny­es kon­stan­ta ut­brott och bakom stäng­da dör­rar blir hans hu­mör än­nu vär­re, sä­ger käl­lan.

SÄ­GER HEMS­KA SA­KER

För att sä­ker­stäl­la att Ka­nye in­te ska krä­va en del av Kims för­mö­gen­het i sam­band med skils­mäs­san har re­a­li­ty­stjär­nan ta­git till ett lis­tigt trick i form av ut­press­ning. Se­dan en tid tillbaka har Kim näm­li­gen smyg­fil­mat ma­ken var­je gång han fått ett ut­brott.

– Hon har fle­ra tim­mars ma­te­ri­al där Ka­nye sä­ger hems­ka sa­ker om både hen­ne och and­ra Hol­ly­wood­stjär­nor. Det skul­le va­ra för­ödan­de för hans kar­riär om fil­men kom ut, sä­ger käl­lan.

Dra­ma­ti­ken kring Hol­ly­woods främs­ta stjärn­par fort­sät­ter. Nu ver­kar det ba­ra va­ra en tids­frå­ga in­nan skils­mäs­san mel­lan Kim Kar­dashi­an och Ka­nye West blir of­fent­lig – och en­ligt upp­gift har Kim en lömsk plan för att hål­la Ka­nye på mat­tan un­der pro­ces­sen.

Ka­nye har haft en tuff start på året, och ut­satts för hög press. Det har en­ligt upp­gift lett till att han haft fle­ra sto­ra sam­man­brott, vil­ket har fått Kim att trött­na helt.

I de­cem­ber föd­des pa­rets and­ra barn, so­nen Saint. Nu hop­pas Kim kun­na få en­sam vård­nad om både ho­nom och dot­tern North, 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.