Kan in­te släp­pa varand­ra

BENNIFERS AN­NORLUN­DA SKILS­MÄS­SA

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Det går in­te så bra för Ben aff­leck och Jen­ni­fer gar­ner att se­pa­re­ra. De bor näm­li­gen fort­fa­ran­de ihop!

Nu är det dags för än­nu en vänd­ning i ex­pa­ret Ben Aff­leck och Jen­ni­fer Gar­ners upp­brott. Nya upp­gif­ter sä­ger näm­li­gen att stjär­nor­na ald­rig rik­tigt har av­slu­tat re­la­tio­nen.

Jen­ni­fer Gar­ner, 43, och jämn­gam­le Ben Aff­leck choc­ka­de Hol­ly­wood när de gick ut med sin skils­mäs­sa i ju­ni för­ra året. Se­dan dess har tu­rer­na va­rit många, och det har ryk­tats om åter­för­e­ning fle­ra gång­er. Nu kom­mer nya upp­gif­ter om att stjär­nor­na fort­fa­ran­de bor ihop, och so­ver nä­ra varand­ra på nät­ter­na.

– De har kom­mit på ett sätt att fort­sät­ta va­ra vän­ner. Ben so­ver i rum­met bred­vid Jen­ni­fers, och det känns helt nor­malt för dem, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

SMÄRT­FRITT FÖR BAR­NEN

En­ligt upp­gift gör ex­du­on allt för att skils­mäs­san ska bli så smärt­fri som möj­ligt för de­ras tre barn. Men Ben och Jen­ni­fers fort­sat­ta vän­skap och nä­ra re­la­tion upp­ges även ha lett till att fe­no­me­net Ben­ni­fer kan va­ra på väg att åter­upp­stå.

– Det mesta ty­der på att de kom­mer att åter­före­nas. Kanske in­te nu di­rekt, men i fram­ti­den, sä­ger käl­lan.

VAR OTRO­GEN

Jen­ni­fer och Ben träf­fa­des 2004 och gif­te sig ef­ter ba­ra någ­ra må­na­der ef­tersom Jen­ni­fer blev gra­vid. Ef­ter skils­mäs­san för­ra året kom det fram att Ben ha­de va­rit otro­gen mot sin hust­ru med de­ras barn­flic­ka. Ny­li­gen ta­la­de Jen­ni­fer ut om äk­ten­ska­pet i tid­ning­en Va­ni­ty Fair.

– Det var ett rik­tigt äk­ten­skap. Det var in­te för ka­me­ror­na och jag pri­o­ri­te­ra­de verk­li­gen att stan­na i det, men det fun­ge­ra­de in­te, sa hon då.

Vi får se hur det här slu­tar!

"DET MESTA TY­DER PÅ EN ÅTER­FÖR­E­NING"

Ben Aff­leck och Jen­ni­fer Gar­ner of­fent­lig­gjor­de sin skils­mäs­sa i ju­ni för­ra året. Se­dan dess har de dock fort­satt att va­ra go­da vän­ner. Nu kom­mer upp­gif­ter att de fort­fa­ran­de so­ver väl­digt nä­ra varand­ra om nät­ter­na – när­ma­re be­stämt i rum­men bred­vid varand­ra.

Ny­li­gen sågs stjär­nor­na un­der en mid­dag med bar­nen i San­ta Monica.

Ben och Jen häv­dar själ­va att de fort­satt va­ra vän­ner för bar­nens skull, men nu ver­kar det som att de­ras nä­ra re­la­tion kan le­da till en åter­för­e­ning. Vi hål­ler tum­mar­na! Här ses Jen­ni­fer ihop med bar­nen Vi­o­let, 10, Se­rap­hi­na, 5, och Samu­el, 3.

Ögon­vitt­nen häv­dar att ex­pa­ret såg ut att ha väl­digt trev­ligt ihop. Näs­tan li­te för trev­ligt för två ex­ma­kar?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.