GRA­VID MED BIEBERS BARN!

KOURTNEYS CHOCK EF­TER SMYGROMANSEN

Veckans NU! - - WHAT?! - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, INSTAGRAM

Det har tiss­lats och tass­lats om en fling mel­lan Kourt­ney Kar­dashi­an, 36, och Jus­tin Bie­ber, 22, se­dan slu­tet av för­ra året. Stjär­nor­na har setts ihop fle­ra gång­er och ro­mans­ryk­te­na har vägrat ge med sig, vil­ket i Hol­ly­wood bru­kar be­ty­da att det fak­tiskt lig­ger nå­got bakom dem. Nu ver­kar det som att Kourtneys he­ta nät­ter med den unge flic­ki­do­len har fått oa­na­de kon­se­kven­ser. – Hon är gra­vid, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

"DET VER­KAR KUL"

Gra­vi­di­te­ten ska in­te ha va­rit pla­ne­rad, men en­ligt upp­gift pla­ne­rar Kourt­ney att be­hål­la bar­net. Hon ska även ha be­rät­tat vad som hänt för den bli­van­de pap­pan Jus­tin, som upp­ges ta det he­la med ro.

– Han tyc­ker att det ver­kar kul att va­ra pap­pa, sä­ger en käl­la.

KOURTNEYS FJÄR­DE UNGE

Någ­ra som dä­re­mot in­te sägs va­ra li­ka gla­da över den över­ras­kan­de ny­he­ten är de bli­van­de för­äld­rar­nas ex­part­ners Se­le­na Go­mez, 23, och Scott Di­sick, 32. Bå­da ska ha bli­vit myc­ket upp­rör­da när de först fick hö­ra ryk­tet.

– Se­le­na är arg och oro­ar sig re­dan över att be­hö­va sva­ra på frå­gor om det här i in­ter­vju­er, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten In­ter­na­tio­nal Bu­si­ness Ti­mes.

– Scott har all­tid sagt att han skul­le bli ra­san­de om Kourt­ney blev gra­vid med nå­gon an­nan mans barn, skri­ver saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Om ryk­tet vi­sar sig stäm­ma blir det Jus­tins förs­ta barn, me­dan Kourt­ney har tre ung­ar – Ma­son, Pe­ne­lo­pe och Rei­gn – till­sam­mans med Scott.

1+ 1= 3! I al­la fall ibland. Nu ryk­tas det att Kourt­ney Kar­dashi­an och Jus­tin Biebers he­ta flört har re­sul­te­rat i en opla­ne­rad gra­vi­di­tet.

Årets hit­tills mest otip­pa­de skan­dal är här – Jus­tin Bie­ber och Kourt­ney Kar­dashi­an ska bli för­äld­rar. Ny­he­ten har fått Hol­ly­wood att ko­ka över. "DET VAR IN­TE PLA­NE­RAT"

Stjär­nor­na har kopp­lats ihop med varand­ra se­dan slu­tet av för­ra året, när de sågs läm­na en natt­klubb ihop. Nu ver­kar det som att de­ras hem­li­ga flört har gett oa­na­de kon­se­kven­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.