CAIT­LYN ÄR IN­TE PAP­PA TILL KEN­DALL!

DNA- CHOC­KEN I FA­MIL­JEN KAR­DASHI­AN

Veckans NU! - - WHAT?! - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, INSTAGRAM

Nu är det dags för än­nu en skan­dal i Hol­ly­woods mest om­ta­la­de fa­milj. Den här gång­en är det Ken­dall och Cait­lyn Jen­ners släkt­band – el­ler rät­ta­re sagt brist på så­da­na – som står i cent­rum.

Det har länge ryk­tats om att Khloé Kar­dashi­an, 31, egent­li­gen in­te är dot­ter till Ro­bert Kar­dashi­an, som är pap­pa till Kourt­ney och Kim. Nu är det dags för än­nu en DNA- skan­dal i stjärn­fa­mil­jen. En­ligt upp­gift är Cait­lyn Jen­ner, 66, som ti­di­ga­re het­te Bru­ce, in­te pap­pa till Khloés halv­sys­ter Ken­dall, 20. Stjär­nans mam­ma, 60- åri­ga Kris, ska näm­li­gen ha haft en het ut­omäk­ten­skap­lig ro­mans med fot­bolls­spe­la­ren Todd Wa­ter­man, idag 51, på 90- ta­let.

– Det är han som är pap­pa till Ken­dall, sä­ger en käl­la i tid­ning­en NW.

HA­DE EN RO­MANS

Ut­se­en­de­mäs­sigt har Ken­dall ald­rig va­rit lik Cait­lyn. Jäm­för man istäl­let bil­der på den unga stjär­nan och hen­nes ryk­ta­de bi­o­lo­gis­ka pap­pa Todd är lik­he­ter­na mer slå­en­de. – De är ko­pi­or av varand­ra, sä­ger käl­lan. Kris har ti­di­ga­re ta­lat öp­pet om sin ro­mans med Todd, som en­ligt upp­gift var det som led­de till upp­brot­tet från ex­ma­ken Ro­bert Kar­dashi­an i bör­jan av 90- ta­let.

AN­VÄN­DE IN­TE SKYDD

Af­fä­ren ska in­te hel­ler ha ta­git slut när Kris gif­te sig med Cait­lyn ( då Bru­ce) 1991.

– Vi fort­sat­te so­va ihop även ef­ter att hon ha­de träf­fat Bru­ce. Vi kun­de helt en­kelt in­te hål­la oss ifrån varand­ra. Vi ha­de vilt sex på den ti­den, har Todd be­rät­tat en­ligt NW.

Och nu ver­kar det allt­så som att det ” vil­da sex­et” gick li­te väl vilt till.

– Vi an­vän­de in­te skydd, har Todd sagt.

HON ÄR FÖR­KROS­SAD

Ken­dall upp­ges va­ra för­kros­sad över ny­he­ten att hon kanske in­te är Cait­lyns dot­ter.

– Hon oro­ar sig över att he­la hen­nes liv är en stor lögn, sä­ger en käl­la och fort­sät­ter:

– Ken­dall vill gå till bot­ten med det här så fort det går. Hon kan in­te tän­ka på an­nat.

Fort­sätt­ning lär föl­ja…

"HON ÄR EN KO­PIA AV KRIS GAM­LA FLAMMA"

Ken­dall Jen­ner be­fin­ner sig i en job­big si­tu­a­tion. En­ligt he­ta ryk­ten i Hol­ly­wood ska hon näm­li­gen in­te va­ra dot­ter till Cait­lyn Jen­ner ( fö­re det­ta Bru­ce) som hon all­tid trott är hen­nes pap­pa.

Istäl­let ska det en­ligt upp­gift ha va­rit den fö­re det­ta fot­bolls­spe­la­ren Todd Wa­ter­man som gjor­de Ken­dalls mam­ma Kris gra­vid på 90- ta­let.

Både Ken­dall och Cait­lyn ska ha bli­vit myc­ket upp­rör­da när upp­gif­ter­na kom fram.

Om man ska tro ryk­tet är Ken­dall och lil­la­sys­ter Kylie, 18, halv­sys­kon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.