BE­SATT AV PORR

"BRIT­NEY KOL­LAR VAR­JE DAG"

Veckans NU! - - WHAT?! - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Vis­sa gil­lar ro­man­tis­ka ko­me­di­er, me­dan and­ra – som Brit­ney Spe­ars – fö­re­drar att kol­la på män som vi­sar ba­na­nen på film. Sång­ers­kan sägs va­ra så ga­len i porr att hen­nes vän­ner nu är oro­li­ga.

Brit­ney Spe­ars, 34, har sex på hjär­nan. En­ligt upp­gift kan hon näm­li­gen in­te slu­ta kol­la på porr­film. Ny­li­gen ska sång­ers­kan ha choc­kat si­na fans med att un­der sin Las Ve­gas- show sä­ga att hon vill ha ” en het nörd med en rik­tigt stor…” och in­si­ders häv­dar att det var allt an­nat än ett skämt. Stjär­nan kan helt en­kelt in­te få nog av män i ba­ra mäs­sing­en.

– Brit­ney kol­lar på porr var­je dag, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer och fort­sät­ter:

– Hon har gjort det i fle­ra år, även när hon ha­de ett sta­digt för­hål­lan­de – men det blir allt vär­re ju läng­re tid hon är sing­el.

TVEK­SAM­MA VAL AV MÄN

Stjär­nans vän­ner är nu oro­li­ga för att Brit­ney i själ­va ver­ket vill ha en kil­le så gär­na att hon snart kom­mer att le­ta ef­ter mer än ba­ra nak­na krop­par på nä­tet – och bör­ja nät­dej­ta. De är näm­li­gen räd­da att Brit­tan där­med ska träf­fa nå­gon som ba­ra vill va­ra med hen­ne för att hon är känd och har myc­ket peng­ar.

– Hen­nes val av män har all­tid va­rit tvek­sam­ma, sä­ger käl­lan och tilläg­ger:

– Hon fal­ler all­de­les för snabbt och lå­ter in­te kil­len få vi­sa sitt rät­ta jag först.

Hop­pas att Brit­ney hit­tar det hon vill ha – oav­sett om det är en na­ken snub­be på film el­ler i säng­en!

Nån som

på kol­la vill

film? Om Brit­ney Spe­ars får be­stäm­ma blir det na­ket på te­ven var­je kväll. Sång­ers­kan är så be­ro­en­de av porr­film att hen­nes nä­ra och kä­ra nu re­a­ge­rar kraf­tigt. "HON KAN

IN­TE SLU­TA"

Ny­li­gen ska stjär­nan ha choc­kat publi­ken un­der sin Las Ve­gas- show med att sä­ga att hon vill ha ” en het nörd med en rik­tigt stor…”. Hon kan helt en­kelt in­te slu­ta tän­ka på sex.

BUSTED!

Här tas Brit­tan på bar gär­ning när hon shop­par loss i en sex­bu­tik. Kanske lad­da­de hon upp med ett gäng sex­rul­lar till fre­dags­my­set?

Sång­ers­kans vän­ner tror att Brit­ney egent­li­gen vill ha en pojk­vän. I som­ras tog det slut med Brit­tans se­nas­te kil­le, pro­du­cen­ten Char­lie Eber­sol, 33.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.