MA­RI­AH CA­REYS BRÖLLOPSKRIS!

FÄSTMANNENS SVEK HO­TAR FES­TEN

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Det skul­le bli år­hund­ra­dets sto­ra kän­dis­bröl­lop, men nu ver­kar Ma­ri­ah Ca­rey och Ja­mes Pac­ker va­ra på väg att blå­sa av pla­ner­na. Allt på grund av en stin­kan­de kon­flikt.

Sång­di­van Ma­ri­ah Ca­rey, 46, och den sten­ri­ke af­färs­man­nen Ja­mes Pac­ker, 48, förlovade sig i ja­nu­a­ri och se­dan dess har bröl­lops­pla­ner­na va­rit i full gång. Ef­ter att ha fått obe­grän­sat med cash in­för den sto­ra kär­leks­fes­ten ska Ma­ri­ah ha gått in med liv och lust i pla­ne­ran­det.

– Hon vill ha det störs­ta och dy­ras­te bröl­lo­pet nå­gon­sin, sa en käl­la i tid­ning­en He­at ti­di­ga­re i år.

BÖNAT & BETT

Men nu har stjär­nans en­tu­si­asm en­ligt upp­gift kom­mit av sig och bröl­lops­pla­ner­na ver­kar va­ra på väg att gå upp i rök – bok­stav­ligt ta­lat. An­led­ning­en? Fäst­man­nen Ja­mes väg­rar att slu­ta rö­ka – trots att Ma­ri­ah har bönat och bett. – Hon vill in­te att Ja­mes ska rö­ka in­för hen­nes barn. Det bör­jar bli ett rik­tigt pro­blem, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Ma­ri­ah rök­te själv i ton­å­ren men har be­rät­tat att det var en­kelt för hen­ne att slu­ta.

– Jag be­stäm­de mig ba­ra och har ald­rig tit­tat åt en ci­ga­rett igen. Nu blir jag äck­lad av dem, har hon sagt i tid­ning­en Us Week­ly.

FÖSÖKT UT­AN ATT LYC­KAS

När Ma­ri­ah och Ja­mes blev ihop ska stjär­nan ome­del­bart ha gjort klart för sin nya kil­le att han skul­le bli tvung­en att slu­ta rö­ka. Se­dan dess har kon­flik­ten växt sig allt stör­re. Ja­mes ska ha för­sökt fim­pa för gott – men ut­an att lyc­kas. Nu kän­ner sig Ma­ri­ah svi­ken.

– Han mås­te slu­ta in­nan de gif­ter sig. Ma­ri­ah kom­mer ald­rig att vil­ja bil­da fa­milj med nå­gon som rö­ker, sä­ger käl­lan.

Ma­ri­ah Ca­rey ver­ka­de så him­la tag­gad på att gif­ta sig med fäst­man­nen Ja­mes Pac­ker – men nu har bröl­lops­pla­ner­na kom­mit av sig. "HAN MÅS­TE SLU­TA IN­NAN DE GIF­TER SIG"

En­ligt upp­gift är det Ja­mes evi­ga puf­fan­de som lig­ger bakom kri­sen i för­hål­lan­det. ” Ma­ri­ah vill in­te att Ja­mes ska rö­ka. Det bör­jar bli ett rik­tigt pro­blem”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.