"DET BLIR TVIL­LING­AR!"

TIMBERLAKE & BIELS BEBISLYCKA

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Snart blir hu­set fullt av blö­jor och napp­flas­kor för sång­a­ren Jus­tin Timberlake och skå­di­sen Jes­si­ca Bi­el som en­ligt upp­gift ska bli för­äld­rar igen!

Knappt ett år har gått se­dan Jus­tin Timberlake, 35, och Jes­si­ca Bi­el, 34, väl­kom­na­de so­nen Si­las till värl­den – och nu vän­tar de en­ligt upp­gift barn på nytt! Käl­lor vis­kar att stjärn­pa­ret in­te vän­tar ba­ra en ut­an två småt­ting­ar, Jes­si­ca ska näm­li­gen ha tvil­ling­ar i ma­gen. Än så länge vill de dock in­te av­slö­ja nå­got of­fent­ligt.

– De hål­ler väl­digt tyst om det, men hon är näs­tan tre må­na­der in i gra­vi­di­te­ten och de kom­mer att bör­ja be­rät­ta för fler snart, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

EN POJKE & EN FLIC­KA

Det var på Jes­si­cas fö­del­se­dag den 3 mars som pa­ret ska ha fått re­da på att stor­ken har med sig två barn till dem den här gång­en.

– De kom­mer in­te att ta re­da på bar­nens kön, men de vill bå­da gär­na ha yt­ter­li­ga­re en pojke och även en flic­ka, sä­ger käl­lan.

"MYC­KET BAJS"

Jus­tin har ti­di­ga­re pra­tat om att det är både ro­ligt och käm­pigt att va­ra för­äl­der.

– Jag har ald­rig so­vit så li­te el­ler ta­git hand om så myc­ket bajs och va­rit så ex­al­te­rad över det, sa sång­a­ren i tid­ning­en Pe­op­le.

Gis­sa hur myc­ket du får so­va och by­ta blö­jor när du har tre barn, Jus­tin!

Snart ska tre bli fem! Små­barns­för­äld­rar­na Jus­tin Timberlake och Jes­si­ca Bi­el vän­tar en­ligt upp­gift tillök­ning igen och den här gång­en är det in­te mind­re än två be­bi­sar i skå­de­spe­lers­kans mage.

"HON ÄR NÄS­TAN TRE MÅ­NA­DER IN I GRA­VI­DI­TE­TEN"

Den 8 april för­ra året kom so­nen Si­las till värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.