FLYT­TAR IN I LYX­IG 20- TALSVILLA

"SONS OF ANARCHY"- HUNKEN BYG­GER BO MED FLICK­VÄN­NEN

Veckans NU! - - MIX - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Det går bra nu för tjejfa­vo­ri­ten Char­lie Hun­nam som ny­li­gen öpp­na­de plån­bo­ken och ska­ka­de ut näs­tan 23 mil­jo­ner kro­nor för ett nytt bo­en­de i Los Ang­e­les.

Mitt emel­lan film­in­spel­ning­ar­na av ” Knights of the round­tab­le: King Art­hur” och ” The Lost ci­ty of Z” kan man und­ra hur Char­lie Hun­nam, 36, ha­de tid att le­ta hus – men på nå­got sätt lyc­ka­des skå­dishun­ken kö­pa sig en vac­ker vil­la från 1920- ta­let. Kå­ken är be­lä­get i kän­di­stä­ta Hol­ly­wood Hills. Näs­tan 23 mil­jo­ner kro­nor ska ka­la­set ha kostat och för den sum­man fick stjär­nan bland an­nat fy­ra sov­rum och tre bad­rum.

TILL­SAM­MANS SE­DAN 2007

Hu­set är drygt 300 kvadrat­me­ter stort, men Char­lie be­hö­ver in­te va­ra oro­lig för att kän­na sig en­sam. Skå­di­sens sam­bo tilli­ka smyc­kes­de­sig­nern Mor­ga­na Mcne­lis – som han har va­rit till­sam­mans med se­dan 2007 – kom­mer gi­vet­vis att flyt­ta med ho­nom in i det nya hem­met. I Hol­ly­wood är ett nytt bo­en­de of­ta ett tec­ken på att en li­ten knodd är på gång, vi hål­ler tum­mar­na för att det stäm­mer även i det här fal­let!

"HU­SET LIG­GER I KÄN­DI­STÄ­TA HOL­LY­WOOD HILLS"

Und­rar du ock­så hur en snyg­ging som skå­de­spe­la­ren Char­lie Hun­nam bor? Ta chan­sen att

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.