NYA BABES I "BAYWATCH"

90- TALSSERIEN GÖR COME­BACK

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP, BULLS, INSTAGRAM, FAMEFLYNET

Musk­ler, bi­ki­ni­bru­dar och liv­räd­da­re som spring­er i slow­mo­tion på stran­den – ” Baywatch” är tillbaka! Den här gång­en med Zac Efron och Dway­ne ” The Rock” John­son i hu­vud­rol­ler­na.

Vem kan glöm­ma Da­vid Has­sel­hoffs hå­ri­ga bröst el­ler Pa­me­la An­der­sons rö­da bad­dräkt i tv se­ri­en ” Baywatch”? Om du mot för­mo­dan mis­sa­de pro­gram­met som sän­des mel­lan 1989 och 2001 får du nu en ny chans – se­ri­en blir näm­li­gen film! Fle­ra av de gam­la ka­rak­tä­rer­na kom­mer att va­ra med, men spe­las nu av nya an­sik­ten. I rol­ler­na ses bland and­ra Zac Efron, 28, som Matt Bro­dy, Dway­ne ” The Rock” John­son, 43, som Mit­ch Bu­chan­non och Kel­ly Ro­hr­bach, 26, som C. J. Par­ker.

HAR TRÄ­NAT HÅRT

Trots att Zac och The Rock ser ut att va­ra bäs­ti­sar un­der in­spel­ning­ar­na sägs det fin­nas viss ri­va­li­tet mel­lan dem när det gäl­ler de­ras krop­par. Den fö­re det­ta Dis­ney­stjär­nan har le­gat i hård­trä­ning in­för sin roll som liv­räd­da­re.

– Zac har byggt upp sitt be­röm­da sex­pack så att han in­te ska stå i skug­gan av den for­na brot­ta­ren, skri­ver saj­ten Daily Mail.

Mus­kel­pum­pan­det har de­fi­ni­tivt gett re­sul­tat, nå­got som stjär­nan med gläd­je vi­sar upp i den kom­man­de fil­men.

– Må­nad ef­ter må­nad av trä­ning in­för det här. Kom igen The Rock, skri­ver skå­di­sen på Instagram.

” Baywatch” har en­ligt upp­gift pre­miär näs­ta år.

"MUS­KEL­PUM­PAN­DET HAR GETT RE­SUL­TAT"

Var det nå­gon som sa musk­ler? Skå­dishun­kar­na Dway­ne ” The Rock” John­son och Zac Efron läm­nar väl­digt li­te åt fan­ta­sin i den nya ver­sio­nen av tv- se­ri­en ” Baywatch”. Le­o­nar­do Di­capri­os ex tilli­ka mo­del­len Kel­ly Ro­hr­bach ax­lar rol­len som C. J. Par­ker – en roll som vi är va­na att se Pa­me­la An­der­son spe­la.

Så­här såg det ut när det be­gav sig på 1990- ta­let.

I'll be re­a­dy, ne­ver you

fe­ar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.