TREÅRSKRIS! BLA­KE LI­VELY & RY­AN REY­NOLDS PÅ VÄG ISÄR

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Vi är många som har va­rit av­und­sju­ka på äk­ten­ska­pet mel­lan Bla­ke Li­vely och Ry­an Rey­nolds – men nu kom­mer upp­gif­ter om att vi kanske in­te alls bor­de va­ra det!

Ut­åt sett ver­kar ” Gos­sip girl”- stjär­nan Bla­ke Li­vely, 28, och skå­di­sen Ry­an Rey­nolds, 39, le­va det per­fek­ta li­vet och ha det ul­ti­ma­ta äk­ten­ska­pet. Men bakom den glam­mi­ga fa­sa­den ska stjär­nor­na just nu ge­nom­gå en re­jäl kär­lek­s­kris.

– Bla­ke och Ry­an brå­kar om pre­cis allt. De ler mot ka­me­ror­na, men san­ning­en är att de knappt tål varand­ra läng­re, sä­ger en käl­la en­ligt NW Ma­ga­zi­ne.

BLEV FÖR­ÄLD­RAR 2014

Stjär­nor­na har va­rit gif­ta i tre år, och för un­ge­fär ett och ett halvt år se­dan blev de för­äld­rar till dot­tern Ja­mes. Se­dan dess ska de­ras för­hål­lan­de ha bli­vit säm­re och säm­re.

– Pro­ble­men bör­ja­de när de bil­da­de fa­milj och flyt­ta­de från Hol­ly­wood till en gård ut­an­för New York, sä­ger käl­lan.

Till en bör­jan ska Bla­ke ha trivts bra med rol­len som hem­ma­fru ute på lan­det, men nu sägs hon ha trött­nat.

– Hon är uttrå­kad, sä­ger käl­lan.

"JAG BAD OM UR­SÄKT"

Det he­la ska ha lett till re­jä­la slit­ning­ar i äk­ten­ska­pet, ef­tersom Ry­an upp­ges väg­ra för­stå sin frus si­tu­a­tion.

– Han vill ha fler barn, me­dan Bla­ke vill ha tillbaka sin kar­riär, sä­ger käl­lan.

Ti­di­ga­re i år väck­te stjär­nor­na upp­märk­sam­het när de ha­de ett hög­ljutt bråk mitt på Man­hat­tan, och allt fång­a­des på bild av pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer.

– Jag bad om ur­säkt ef­teråt. Jag var jet­lag­gad och be­ted­de mig som en idi­ot, har Ry­an sagt om hän­del­sen i tid­ning­en Pe­op­le.

Vi hål­ler tum­mar­na för att stjär­nor­na re­der ut si­na pro­blem!

"DE BRÅ­KAR OM PRE­CIS ALLT" Ett av Hol­ly­woods ut­åt sett lyck­li­gas­te par ver­kar va­ra på väg att gå skil­da vägar. Skå­di­sar­na Bla­ke Li­vely och Ry­an Rey­nolds upp­ges ha drab­bats av en treårskris i sitt äk­ten­skap.

An­led­ning­en till pa­rets kon­flikt ska va­ra det fak­tum att Bla­ke in­te trivs med att va­ra hem­ma­fru. ” Hon är uttrå­kad”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.