EF­TER FÖR­LUS­TEN AV SO­NEN MA­DON­NA ADOPTERAR EN POJKE

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Ny­li­gen för­lo­ra­de sång­ers­kan Ma­don­na vård­na­den om sin 15- åri­ge son Roc­co, som hon har ihop med ex­ma­ken Guy Rit­chie. Nu vill stjär­nan ad­op­te­ra en pojke som plås­ter på så­ren.

Ide­cem­ber val­de den 57- åri­ga världs­stjär­nan Ma­don­nas 15- åri­ge son Roc­co att läm­na sin mam­mas världs­tur­né för att fly­ga till sin pap­pa Guy Rit­chie, 47, i Eng­land istäl­let. Se­dan stan­na­de ton­å­ring­en kvar hos re­gis­sö­ren över jul och ny­år och har vägrat åka tillbaka till sång­ers­kan. Som Veckans NU! skrev i för­ra num­ret har Ma­don­na tving­ats ac­cep­te­ra att hen­nes son hell­re bor med sin pap­pa på and­ra si­dan At­lan­ten än hem­ma hos hen­ne. – Hon är full­stän­digt be­drö­vad. Hen­nes värld har kros­sats, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Daily Mail.

BRÖT IHOP PÅ SCE­NEN

Un­der Ma­don­nas tur­né ” Re­bel he­art” pra­ta­de hon vid fle­ra till­fäl­len om sin son från sce­nen.

– Det finns ing­en kär­lek star­ka­re än den mel­lan mor och son. Om jag pra­tar om ho­nom för myc­ket kom­mer jag bör­ja grå­ta, sa hon på kon­ser­ten i Auck­land, Nya Zeeland.

– Jag hop­pas han hör den nå­gon­stans och vet hur myc­ket jag sak­nar ho­nom.

BARN­HEM PÅ FILIPPINERNA

Nu ver­kar Ma­don­na ha kom­mit på en idé för att däm­pa sor­gen över den för­lo­ra­de so­nen.

– Hon tän­ker ad­op­te­ra en pojke, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

En­ligt upp­gift har stjär­nan re­dan be­sökt ett barn­hem på Filippinerna.

– Bar­nen stal Ma­don­nas hjär­ta. Hon har in­lett en ad­op­tions­pro­cess, sä­ger käl­lan.

Ma­don­na har se­dan ti­di­ga­re två ad­op­tiv­barn från Ma­lawi: Da­vid, 10, och Mer­cy, 10. Dess­utom har hon dot­tern Lour­des, 19, från för­hål­lan­det med Car­los Le­on.

"HON HAR IN­LETT

PRO­CES­SEN" Ma­don­na ska bli mam­ma igen. En­ligt upp­gift pla­ne­rar stjär­nan att ad­op­te­ra en pojke från ett barn­hem på Filippinerna. På bil­den syns hon ihop med so­nen Da­vid Ban­da, idag 10, för någ­ra år se­dan.

Bakom det has­ti­ga ad­op­tions­be­slu­tet lig­ger en­ligt upp­gift Ma­don­nas på­gåen­de kon­flikt med so­nen Roc­co, som i slu­tet av för­ra året be­stäm­de sig för att flyt­ta till sin pap­pa Guy Rit­chie på hel­tid.

Un­der stjär­nans på­gåen­de tur­né har hon fle­ra gång­er pra­tat om sak­na­de ef­ter Roc­co från sce­nen.

” Det finns ing­en kär­lek star­ka­re än den mel­lan mor och son”, sa sång­ers­kan in­nan hon brast i gråt. För­hopp­nings­vis kan det nya bar­net däm­pa sor­gen li­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.