GIF­TER SIG PÅ STRIPPKLUBB!

ROB KAR­DASHI­AN & BLAC CHYNAS NYA CHOCKBESKED

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

En stripp­stång, bar­brös­ta­de ser­vi­tri­ser och snabb­mat – Rob Kar­dashi­an och Blac Chynas kom­man­de bröl­lop är allt an­nat än tra­di­tio­nellt.

Fa­mil­jen Kar­dashi­an är en­ligt upp­gift långt ifrån för­tjus­ta i 29- åri­ge Robs nya flick­vän tilli­ka mo­del­len Blac Chy­na, 27 – och skan­dal­pa­rets nya pla­ner lär få he­la släk­ten att sät­ta mor­gonkaf­fet i hal­sen. De ska näm­li­gen gif­ta sig, men in­te i kyr­kan ut­an på en strippklubb!

– De vill bå­da gö­ra det här och de vill att det ska va­ra oför­glöm­ligt ro­ligt, sä­ger en käl­la i NW Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

– Det var på en strippklubb de träf­fa­des förs­ta gång­en, så Blac fö­reslog att de skul­le gif­ta sig an­ting­en på Lar­ry Flynt’s Hust­ler Club el­ler Palo­mi­no Club i Las Ve­gas. Rob tyc­ker att det är värl­dens bäs­ta idé!

SPECIALSYDD KLÄN­NING

Som om det in­te vo­re nog med stripp­klub­ben ska Blac Chy­na – som har job­bat som ex­o­tisk dan­sa­re ti­di­ga­re – få en specialsydd brud­klän­ning så att hon kan dan­sa runt en stång på bröl­lo­pet. Rob vill in­te va­ra säm­re, så han pla­ne­rar att vi­sa upp re­sul­ta­tet av sin på­gåen­de vikt­minsk­ning ge­nom en stripp­dans i äk­ta ” Ma­gic Mi­ke”- an­da. Men på bröl­lops­fes­ten kom­mer al­la di­e­ter att va­ra ett min­ne blott för re­a­li­ty­stjär­nan. En­ligt upp­gift kom­mer gäs­ter­na näm­li­gen en­bart att ser­ve­ras snabb­mat, som ham­bur­ga­re, korv, tacos och fri­te­rad kyck­ling. Gi­vet­vis kom­mer ser­vi­tri­ser­na att va­ra topless.

Ba­ra tan­ken på pa­rets idéer lär hål­la Robs fa­milj bor­ta från den sto­ra da­gen, men det är nå­got som stjär­nan sägs va­ra en­bart glad över.

Vem be­hö­ver en sven­sexa? "DET SKA VA­RA OFÖR­GLÖM­LIGT

RO­LIGT" Vis­sa dröm­mer om pam­pi­ga brud­bu­ket­ter och ros­blad i al­tar­gång­en. När Rob Kar­dashi­an och Blac Chy­na pla­ne­rar bröl­lop är det dock helt and­ra gre­jer som gäl­ler – pa­ret vill näm­li­gen gif­ta sig på en strippklubb!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.