KA­TY & OR­LAN­DO BIL­DAR FA­MILJ

VAR­FÖR VÄN­TA NÄR DET KÄNNS RÄTT?

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Ka­ty Per­ry och Or­lan­do Blooms re­la­tion ver­kar ba­ra bli star­ka­re och star­ka­re. Nu är de på väg att kny­ta det ul­ti­ma­ta ban­det!

Det går un­dan i sväng­ar­na för Hol­ly­woods nya su­per­par Ka­ty Per­ry, 31, och Or­lan­do Bloom, 39. Stjär­nor­na har ba­ra va­rit ihop i någ­ra må­na­der men ver­kar re­dan ha be­stämt sig för att sat­sa hel­hjär­tat på varand­ra. Men bröl­lop får vän­ta – först har Ka­ty and­ra pla­ner.

– Hon vill skaf­fa barn med Or­lan­do, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Re­ve­al.

"KA­TY ÄLSKAR DET"

Ka­ty och Or­lan­do ha­de känt varand­ra i fle­ra år in­nan det plöts­ligt het­ta­de till un­der Gol­den Glo­be- ga­lan ti­di­ga­re i år. Se­dan dess har de va­rit oskilj­ak­ti­ga.

– Ka­ty trod­de ald­rig att hon skul­le kun­na bli kär så­här fort, sär­skilt in­te i nå­gon hon va­rit vän med länge, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Or­lan­do ger hen­ne mas­sor av upp­märk­sam­het och hon älskar det.

"EN PER­FEKT PAP­PA"

Trots att skå­de­spe­la­ren har ett ryk­te om sig att va­ra nå­got av en bad­boy har Or­lan­do vi­sat en helt an­nan si­da i re­la­tio­nen med Ka­ty.

– Han är en gent­le­man när han är med hen­ne, sä­ger käl­lan.

Ka­ty och Or­lan­do, som bå­da har va­rit gif­ta ti­di­ga­re, upp­ges in­te ha nå­gon stör­re bråds­ka med att bli man och hust­ru. Istäl­let ver­kar de fo­ku­se­ra på att fö­ra sin snyg­ga ge­ner vi­da­re.

– Ka­ty är över­ty­gad om att Or­lan­do skul­le bli en per­fekt pap­pa till hen­nes barn. Hon har läng­tat länge ef­ter att få bli mam­ma, sä­ger käl­lan.

För­hopp­nings­vis är Or­lan­do li­ka tag­gad!

"HON HAR LÄNG­TAT LÄNGE" Sång­ers­kan Ka­ty Per­ry och skå­di­sen Or­lan­do Bloom skul­le nog få värl­dens sö­tas­te barn. Och nu ver­kar den dröm­men kun­na bli verk­lig­het. En­ligt upp­gift vill stjär­nor­na bil­da fa­milj.

Or­lan­do har so­nen Flynn, 5, ihop med ex­hust­run Mi­ran­da Kerr. Om Ka­ty får som hon vill blir det snart fler ung­ar att hål­la koll på.

Pa­ret, som har känt varand­ra länge, upp­ges va­ra väl­digt för­äls­ka­de. ” Ka­ty trod­de ald­rig att hon skul­le kun­na bli kär i nå­gon hon va­rit vän med in­nan”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.