KHLOÉS PIN­SAM­MA INSTAGRAM- MISS!

"FAN­SEN BLEV GAL­NA"

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, INSTAGRAM

Trots att Khloé Kar­dashi­an har en kropp som många skul­le dö­da för, ver­kar stjär­nan själv in­te va­ra helt nöjd med si­na kur­vor. Ny­li­gen la hon upp en bild på Instagram som snabbt fick hen­nes föl­ja­re att re­a­ge­ra starkt.

Khloé Kar­dashi­an, 31, har gjort en rik­tig fit­nessre­sa un­der de se­nas­te åren och är nu mer välträ­nad än nå­gon­sin. Men tyd­li­gen tyc­ker stjär­nan in­te att den na­tur­li­ga ut­veck­ling­en räc­ker – ny­li­gen pub­li­ce­ra­de hon en bild på Instagram som var up­pen­bart re­di­ge­rad i ef­ter­hand.

– Hen­nes fans blev gal­na, skri­ver tid­ning­en Now.

BÖJD BAK­GRUND

En­ligt upp­gift ha­de Khloé, med hjälp av Pho­tos­hop, gjort sig själv sma­la­re på bil­den. Det kun­de pro­fi­lens föl­ja­re kon­sta­te­ra ef­ter att ha sett att bak­grun­den såg konstig ut. – Det syns tyd­ligt att hon har gjort lå­ret tun­na­re. Väg­gen är ju helt böjd i bak­grun­den, skri­ver en per­son.

– Du be­hö­ver in­te re­di­ge­ra di­na bil­der, dum­hu­vud, tyc­ker en an­nan.

Khloé själv ska ha bli­vit allt an­nat än glad över att ha bli­vit av­slö­jad. Snabbt ra­de­ra­de hon bil­den, och er­sat­te den med en li­ka­dan – fast i ori­gi­nal­ver­sion.

– Det skul­le va­ra fan­tas­tiskt om hat brän­de ka­lo­ri­er. Synd att det in­te gör det, skrev stjär­nan i bild­tex­ten till den nya bil­den.

FLE­RA HAR GJORT SAM­MA SAK

Khloé är in­te den en­da kän­di­sen som har pub­li­ce­rat re­tu­sche­ra­de bil­der på so­ci­a­la me­di­er. Även Kim Kar­dashi­an, Mi­ran­da Kerr och Lind­say Lo­han har gjort sig själ­va sma­la­re med hjälp av Pho­tos­hop.

– Var­för kan de in­te nöja sig med fil­ter som vi and­ra? skri­ver Now.

"HON RA­DE­RA­DE

BIL­DEN DI­REKT" Trots att det in­te var nå­got sär­skilt stort miss­tag Khloé Kar­dashi­an gjor­de när hon re­di­ge­ra­de sig själv sma­la­re på den här bil­den var hen­nes Instagram- föl­ja­re in­te se­na att re­a­ge­ra. ” Väg­gen är ju helt böjd i bak­grun­den”, skrev en per­son.

Stjär­nan har gått ner myc­ket i vikt de se­nas­te åren, och tve­kar in­te att läg­ga upp bil­der på sin slim­ma­de kropp på so­ci­a­la me­di­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.