HÄR FLASHAR J- LO FÖRLOVNINGSRINGEN NU BLIR DET BRÖL­LOP!

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, INSTAGRAM

Blir det fjär­de gång­en gillt för Jen­ni­fer Lo­pez? Trots att sång­ers­kan har va­rit gift tre gång­er ti­di­ga­re väg­rar hon ge upp hop­pet om evig kär­lek.

Sång­ers­kan Jen­ni­fer Lo­pez, 46, och dan­sa­ren Casper Smart, 29, har hängt ihop i över fy­ra år, och för­lov­nings­ryk­te­na har hag­lat tätt kring pa­ret. Nu har J- Lo änt­li­gen fått en ring på fing­ret, och ny­li­gen vi­sa­de hon stolt upp den un­der ett event i Los Ang­e­les.

– Det gnist­ra­de en di­a­mant på hen­nes vänst­ra ring­fing­er. Den väck­te verk­li­gen upp­märk­sam­het, skri­ver OK! Ma­ga­zi­ne.

LI­TEN CE­RE­MO­NI

Nu ver­kar det allt­så bli bröl­lop för pa­ret. En­ligt upp­gift vill Jen­ni­fer hål­la det he­la små­ska­ligt.

– De pla­ne­rar en li­ten ce­re­mo­ni, ba­ra för de när­mas­te. Hon vill att det ska va­ra så en­kelt som möj­ligt, sä­ger en käl­la i OK! Ma­ga­zi­ne. Jen­ni­fer har va­rit gift tre gång­er ti­di­ga­re, men det hind­rar hen­ne in­te från att va­ra op­ti­mis­tisk in­för sitt fjär­de äk­ten­skap.

– Jag bryr mig in­te om vad folk tyc­ker. Hu­vud­sa­ken är att jag tror på det själv, har hon ti­di­ga­re sagt om kär­lek.

BAR­NEN ÄR GLA­DA

Un­der äk­ten­ska­pet med Marc Ant­ho­ny fick J- Lo tvillingarna Em­me och Max­i­mi­lan, idag 8. En­ligt upp­gift är även bar­nen tag­ga­de på att mam­ma ska gif­ta sig med Casper.

– Casper kom­mer jät­te­bra över­ens med bar­nen och det är vik­tigt för Jen­ni­fer, sä­ger en käl­la.

För någ­ra år se­dan un­der­strök stjär­nan själv att just det var av­gö­ran­de för hen­ne i en re­la­tion.

– Om nå­gon kan ge mig och mi­na barn gläd­je är det de­fi­ni­tivt värt att sat­sa på, sa hon då.

Nu ver­kar hon ha hit­tat rätt!

"HON TROR PÅ EVIG KÄR­LEK" Jen­ni­fer Lo­pez och Casper Smart har hål­lit ihop i fy­ra år, med ett kor­ta­re av­brott ef­ter en snas­kig otro­hets­skan­dal för­ra året. Nu ver­kar pa­ret dock lyck­li­ga­re än nå­gon­sin.

En av an­led­ning­ar­na till att Jen­ni­fer och Casper har be­stämt sig för att gif­ta sig upp­ges va­ra att Casper kom­mer så väl över­ens med Jen­ni­fers två barn Max­i­mi­li­an och Em­me. ” Det är vik­tigt för Jen­ni­fer”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.