DET BLEV EN FLIC­KA!

BEBISLYCKA FÖR "GOTHAM"- PA­RET

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Gotham Ci­ty har fått en ny in­vå­na­re. Skå­di­sar­na Ben­ja­min Mcken­zie och Mo­re­na Bac­ca­rin har bli­vit för­äld­rar till en li­ten dot­ter.

Ny­he­ten om att ” Gotham”- kol­le­gor­na Ben­ja­min Mcken­zie, 37, och Mo­re­na Bac­ca­rin, 36, skul­le få barn ihop slog ner som en bomb i Hol­ly­wood för­ra året. An­led­ning­en till upp­stån­del­sen var att Mo­re­na fort­fa­ran­de var gift med re­gis­sö­ren Aus­tin Chick, 44. Se­dan dess har Ben­ja­min och Mo­re­na ki­lat sta­di­ga­re än sta­digt och nu har de änt­li­gen bli­vit för­äld­rar till en li­ten flic­ka.

– Hon ska he­ta Fran­ces Laiz Set­ta Schenk­kan, skri­ver saj­ten E! On­li­ne.

"JAG MÅR SKIT"

För Ben­ja­min är Fran­ces förs­ta bar­net, me­dan Mo­re­na se­dan ti­di­ga­re har so­nen Ju­li­us, 2, med ex­et Aus­tin. – Al­la är väl­digt gla­da och mår bra. Tack för al­la lyck­önsk­ning­ar, häl­sa­de de ny­bliv­na för­äld­rar­na via re­pre­sen­tan­ter ef­ter för­loss­ning­en.

I feb­ru­a­ri pra­ta­de Mo­re­na om gra­vi­di­te­ten och ver­ka­de då se fram emot att få den över­stö­kad.

– Jag mår skit. Jag vill ba­ra so­va he­la da­gar­na och slip­pa gå i klac­kar, sa hon då un­der ett rö­da mat­tan- event en­ligt E! On­li­ne.

FÖR­DRÖJD SKILS­MÄS­SA

Ben­ja­min och Mo­re­na spe­lar kär­lekspar i tv- se­ri­en ” Gotham”, och det var även där de träf­fa­des. Mo­re­na är på papp­ret fort­fa­ran­de gift med Aus­tin, ef­tersom hon var tvung­en att av­bry­ta skils­mäs­so­an­sö­kan när hon blev med barn.

– Min lä­ka­re sa att jag mås­te ta det lugnt och in­te oroa mig så myc­ket, har hon an­gett som an­led­ning till att an­sö­kan drö­jer i ett ju­ri­diskt do­ku­ment.

"AL­LA ÄR VÄL­DIGT GLA­DA"

Nu är ” Gotham”- pa­ret Mo­re­na Bac­ca­rin och Ben­ja­min Mcken­zie för­äld­rar. Stjär­nor­na väl­kom­na­de ny­li­gen dot­tern Fran­ces till värl­den.

Då var Mo­re­na fort­fa­ran­de gift med ex­et Aus­tin Chick. Det är hon fort­fa­ran­de på papp­ret, men skils­mäs­san är en­ligt upp­gift på väg att gå ige­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.