61: A GÅNG­EN GILLT

ÄNT­LI­GEN BRÖL­LOP FÖR PA­RIS

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Arv­ta­gers­kan Pa­ris Hil­ton har kysst sin be­skär­da del av gro­dor och ver­kar till slut ha hit­tat sin dröm­prins.

– Hon är änt­li­gen re­do att bli nå­gons fru, sä­ger en käl­la.

Som 15- åring gick Pa­ris Hil­ton, idag 35, på sin förs­ta dejt. Se­dan dess har stjär­nan av­ver­kat kil­lar på lö­pan­de band ut­an att hit­ta rätt, men nu ver­kar den tren­den änt­li­gen va­ra bru­ten. För­ra året blev Pa­ris ihop med mul­ti­mil­jo­nä­ren Tho­mas Gross, 40, och en­ligt upp­gift är pa­ret re­dan på väg mot al­ta­ret. I sam­band med sin 35- års­dag i feb­ru­a­ri ska Pa­ris ha av­slö­jat för si­na vän­ner att hon vän­tar på att af­färs­man­nen ska fria.

– Hon är änt­li­gen re­do att ta ste­get och bli nå­gons fru, sä­ger en käl­la i tid­ning­en He­at.

FÖR­LO­VAD TVÅ GÅNG­ER

En­ligt upp­gift har Pa­ris haft över 60 mer el­ler mind­re se­ri­ö­sa för­hål­lan­den ge­nom åren, men ald­rig ti­di­ga­re känt så star­ka käns­lor som hon gör för Tho­mas.

– Hon har va­rit för­lo­vad två gång­er, men ald­rig va­rit nä­ra att gif­ta sig för­ut, sä­ger käl­lan.

För­ra året var Pa­ris brud­tär­na på sin sys­ter Nickys bröl­lop, och det ska ha fått Pa­ris att läng­ta ef­ter att själv få vand­ra al­tar­gång­en ner.

– Al­la Pa­ris vän­ner har stad­gat sig och hon har fått se si­na ex­pojk­vän­ner gif­ta sig med and­ra kvin­nor. Men den här gång­en är det hen­nes tur, sä­ger käl­lan.

BA­RA EN TIDS­FRÅ­GA

Om Pa­ris får be­stäm­ma är det ba­ra en tids­frå­ga in­nan Tho­mas går ner på knä.

– Allt är upp till ho­nom nu. Hon är re­do att skaf­fa fa­milj och vill att han ska fria så snart som möj­ligt, sä­ger käl­lan.

En­ligt upp­gift kan det kom­ma att bli bröl­lop re­dan till som­ma­ren. Vi hål­ler tum­mar­na!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "DET ÄR HEN­NES

TUR NU"

Ibland mås­te man kys­sa många gro­dor in­nan man hit­tar sin prins. I Pa­ris Hil­tons fall upp­ges det ha hand­lat om 60 gro­dor in­nan prin­sen kom i form av mul­ti­mil­jo­nä­ren Tho­mas Gross. Nu vill arv­ta­gers­kan bli hans fru!

En­ligt upp­gift var det då som Pa­ris läng­tan ef­ter att stå brud föd­des på rik­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.