K- STEW HAR NY FLICK­VÄN!

"TWI­LIGHT"- STJÄR­NANS VÅR­KÄNS­LOR SPI­RAR

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Vå­ren har kom­mit till Hol­ly­wood och det märks in­te minst på de många nya ro­man­ser som blom­mar ut bland ce­leb­sen. En som upp­ges ha ett re­jält gäng fjä­ri­lar i ma­gen är skå­di­sen Kris­ten Ste­wart!

Det har gått knappt ett halv­år se­dan Kris­ten Ste­wart, 26, gjor­de slut med as­si­sten­ten Ali­cia Car­gi­le. Det för­hål­lan­det va­ra­de i drygt ett år och var Kris­tens förs­ta of­fent­li­ga re­la­tion med en kvin­na. Nu har ” Twi­light”- skå­di­sen en ny tjej vid sin si­da – den frans­ka sång­ers­kan Stép­ha­nie So­kolin­ski, 30, mer känd un­der sitt ar­tist­namn Soko. På sisto­ne har stjär­nor­na setts ihop fle­ra gång­er och ny­li­gen möt­te Soko Kris­ten med en bu­kett blom­mor på flyg­plat­sen i Pa­ris.

– De bor i oli­ka län­der, men för­sö­ker att ses så of­ta det går, skri­ver saj­ten Daily Mail.

DEJ­TA­DE MOTSPELARE

För­ra året kom­men­te­ra­de Kris­ten sin sex­u­a­li­tet i tid­ning­en Ny­lon. – Jag tyc­ker in­te om eti­ket­ter. Jag kän­ner in­te att jag be­hö­ver kom­ma ut. Om någ­ra år kom­mer det att fin­nas fler som in­te tyc­ker att det är vik­tigt att kom­ma fram till om man är gay el­ler straight, sa hon då.

SVÅRT MED DI­STANS

För ett tag se­dan hin­ta­de skå­di­sens ryk­ta­de nya flick­vän Soko om att det fanns en spe­ci­ell per­son i hen­nes liv ge­nom att läg­ga upp en bild på Instagram där hon skrev ” Jag sak­nar hen­ne”. Hon la även till en brus­tet hjär­ta- emo­ji.

– Är det Kris­ten du syf­tar på? frå­ga­de ge­nast fle­ra av sång­ers­kans föl­ja­re.

Det är ald­rig lätt med di­stans­för­hål­lan­den, men vi hop­pas att tje­jer­na kla­rar det!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "HON GAV KRIS­TEN EN BU­KETT BLOM­MOR" Kol­la vad gul­li­ga Kris­ten Ste­wart och hen­nes nya flamma Soko är! Bil­den är ta­gen un­der en ro­man­tisk se­mes­ter i So­kos hemstad Pa­ris ny­li­gen.

Tje­jer­na kun­de in­te hål­la hän­der­na ifrån varand­ra. Un­der en jog­ging­tur i vår­väd­ret stan­na­de de till för att my­sa.

Det är in­te lätt att ha di­stans- för­hål­lan­de. Bil­den är från So­kos Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.