CLOONEYS HE­TA DEJT MED OKÄND BLONDIN

"AMAL ÄR RA­SAN­DE" Sa­gor­na i Hol­ly­wood slu­tar säl­lan med att hu­vud­per­so­ner­na le­ver lyck­li­ga i al­la si­na da­gar. Det ver­kar även gäl­la den mel­lan Ge­or­ge Cloo­ney och Amal Alamud­din.

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

En av Hol­ly­woods mest no­to­ris­ka ung­kar­lar Ge­or­ge Cloo­ney, 54, läm­na­de si­na gla­da sing­el­da­gar bakom sig när han gif­te sig med ad­vo­ka­ten Amal Alamud­din, 38, för snart två år se­dan. Nu ver­kar han läng­ta till­ba­ka. Ny­li­gen fång­a­des den hun­ki­ge skå­di­sen på bild med ar­mar­na om en okänd blondin ef­ter ett re­stau­rang­be­sök i Ka­li­for­ni­en.

– De såg verk­li­gen kär­vän­li­ga ut. De pus­sa­des, skri­ver tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

JOB­BAT STEN­HÅRT

Ge­or­ge och Amal har ver­kat näs­tan ir­ri­te­ran­de lyck­li­ga se­dan bröl­lo­pet i sep­tem­ber 2014, men bakom ku­lis­ser­na upp­ges de ha drab­bats av en re­jäl kris. – Hon har job­bat sten­hårt me­dan han va­rit ute och fes­tat med si­na kom­pi­sar. Äk­ten­ska­pet är en mar­dröm för ho­nom och han läng­tar bort, sä­ger en käl­la.

En­ligt upp­gift ut­for­ma­de Amal ett avan­ce­rat äk­ten­skaps­för­ord i sam­band med bröl­lo­pet, vil­ket nu skräm­mer Ge­or­ge från att ta ut skils­mäs­sa.

– Han skul­le för­lo­ra över två mil­jar­der på att skil­jas, sä­ger en käl­la.

"ALL­TID VA­RIT FLÖRTIG"

Istäl­let har stjär­nan allt­så valt att sö­ka tröst hos and­ra kvin­nor. – Han har all­tid va­rit flörtig, men nu är det vär­re än nå­gon­sin, sä­ger käl­lan.

Bil­der­na på Ge­or­ge med den okän­da blon­di­nen ska ha bli­vit drop­pen för Amal, som nu upp­ges va­ra re­do att läm­na sin man för gott.

– Hon är ra­san­de, sä­ger käl­lan.

"HAN PUSSADE DEN FRÄM­MAN­DE

KVIN­NAN"

De här bil­der­na kan va­ra slu­tet för ett av Hol­ly­woods främs­ta par. De fö­re­stäl­ler skå­de­spe­la­ren Ge­or­ge Cloo­ney – som är gift med ad­vo­ka­ten Amal Alamud­din se­dan näs­tan två år till­ba­ka – och en främ­man­de blondin.

Ge­or­ge och den okän­da kvin­nan

be­ted­de sig som mer än ba­ra vän­ner ef­ter ett re­stau­rang­be­sök

i Ka­li­for­ni­en ny­li­gen. ” De pus­sa­des”, skri­ver tid­ning­en

Na­tio­nal Enqui­rer.

En­ligt upp­gift har Ge­or­ge mått då­ligt i re­la­tio­nen med Amal på sisto­ne. Kanske var det där­för han hop­pa­de över skak­lar­na?

Ge­or­ge och Amal gif­te sig i sep­tem­ber 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.