BE­SATT AV TRÄ­NING ANISTONS EX­TRE­MA LIVS­STIL HO­TAR ÄK­TEN­SKA­PET

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Stjärn­pa­ret Jen­ni­fer Aniston och Jus­tin The­roux gif­te sig för­ra året, men nu kna­kar äk­ten­ska­pet re­dan re­jält i fo­gar­na. An­led­ning­en? Jen­ni­fers gal­na trä­nings­be­ro­en­de.

Peng­ar och fram­gång till trots ver­kar det in­te va­ra helt lätt att va­ra skå­de­spe­lers­kan Jen­ni­fer Aniston, 47. En­ligt upp­gift bör­jar stjär­nan var­je dag med att kli­va upp halv fem på mor­go­nen för att hin­na med in­te mind­re än tre trä­nings­pass om da­gen. Jen har själv be­rät­tat om vad hon gör för att hål­la sig i form.

– Jag kli­ver upp i gry­ning­en och bör­jar da­gen med ett glas hett ci­tronvat­ten. Se­dan trä­nar jag med min per­son­li­ga trä­na­re. Vi kör spin­ning i en halv­tim­me, yo­ga i 40 mi­nu­ter och se­dan går jag till gym­met, sä­ger hon en­ligt tid­ning­en Heat.

JUS­TIN ORO­AR SIG

Jen­ni­fer läg­ger allt­så mer el­ler mind­re he­la da­gar­na på att trä­na. Det ska ha lett till slit­ning­ar i hen­nes re­la­tion med ma­ken Jus­tin The­roux, 44.

– Jus­tin tyc­ker att Jen­ni­fer över­dri­ver. Han oro­ar sig för hen­ne och tyc­ker re­dan att det har gått för långt, sä­ger käl­lan.

En­ligt upp­gift har Jen­ni­fer till och med för­bju­dit Jus­tin från att la­ga sin fa­vo­ri­trätt – tor­til­las med ägg, bö­nor och avo­ka­do – ef­tersom den är för onyt­tig.

– Jus­tin tror att hon kom­mer att kol­lap­sa av ut­matt­ning snart, fort­sät­ter käl­lan.

VÄGER 50 KI­LO

Men trots upp­ma­ning­ar­na från Jus­tin ska Jen ha be­stämt sig för att trä­na hår­da­re än nå­gon­sin in­för be­ach 2016.

– Hon har bör­jat ta ex­tra­pass och springa un­der si­na le­di­ga stun­der, sä­ger käl­lan.

En­ligt upp­gift väger skå­de­spe­lers­kan nu ba­ra 50 ki­lo.

– Hon bor­de gå upp åt­minsto­ne tio ki­lo i vikt, men hon väg­rar, sä­ger käl­lan.

Att trä­ning är nyt­tigt vet de fles­ta, men ibland går det över­styr. Skå­de­spe­lers­kan Jen­ni­fer Aniston upp­ges ha bli­vit trä­nings­nar­ko­man, vil­ket har ställt till det på fle­ra sätt i hen­nes liv. "HON KOM­MER

ATT KOL­LAP­SA"

Hen­nes man Jus­tin The­roux upp­ges va­ra allt an­nat än nöjd med fru­gans ex­tre­ma trä­nings­in­tres­se. ” Han är oro­lig”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.