BEN AFFLECK LIG­GER MED CHARLIZE THERON!

STJÄRNORNAS TOPPHEMLIGA ROMANS AVSLÖJAD!

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

De har spa­nat på varand­ra i 16(!) år. Änt­li­gen ver­kar Ben Affleck och Charlize Theron har fått ut­lopp för si­na he­ta käns­lor för varand­ra.

Han skil­de sig från Jen­ni­fer Gar­ner, 44, för­ra som­ma­ren. Hon dum­pa­de Se­an Penn, 55, i sam­ma ve­va. Nu har Ben Affleck, 43, och Charlize Theron, 40, hit­tat varand­ra. En­ligt upp­gift har stjär­nor­na hop­pat i säng fle­ra gång­er på sisto­ne.

– De har va­rit tän­da på varand­ra länge. Änt­li­gen är taj­ming­en rätt, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

KÄNT VARAND­RA LÄNGE

Ben och Charlize upp­ges ha flör­tat fram och till­ba­ka med varand­ra i fle­ra år, men nå­gon av dem har all­tid va­rit upp­ta­gen. Tills nu.

– Ben fick upp ögo­nen för Charlize för 16 år se­dan så det här är verk­li­gen på ti­den, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– De har en ga­len ke­mi.

GICK HEM IHOP

Ny­li­gen sågs Ben och Charlize ihop på en kän­dis­fest i Hol­ly­wood. En­ligt upp­gift för­sök­te de döl­ja si­na käns­lor för om­värl­den, ef­tersom Bens ex­fru Jen­ni­fer ock­så var där.

– Stäm­ning­en gick att ta på, men ef­tersom Jen­ni­fer höll ögo­nen på dem hände ing­et. De pra­ta­de en stund med varand­ra in­nan de skil­des åt, sä­ger käl­lan.

Dock ska stjär­nor­na ha mötts upp se­na­re och gått hem ihop. En­ligt upp­gift har de le­gat med varand­ra fle­ra gång­er se­dan bå­da blev sing­lar.

– De kom­mer att för­sö­ka hål­la en låg pro­fil i bör­jan, men det finns ing­en tve­kan om att de gil­lar varand­ra, sä­ger käl­lan.

"DE HAR EN GA­LEN KE­MI"

Charlize Theron och Ben Affleck har känt varand­ra länge och en­ligt upp­gift va­rit tän­da på varand­ra i fle­ra år. Ti­di­ga­re har stjärnornas for­na re­la­tio­ner stått i vägen för en romans, men nu ska de änt­li­gen ha hoo­kat. Ny­li­gen sågs du­on läm­na en kän­dis­fest till­sam­mans. De för­sök­te dock smy­ga ef­tersom Bens ex Jen­ni­fer Gar­ner var på sam­ma till­ställ­ning. Dra­ma! Ben och Charlize lär­de kän­na varand­ra när de spe­la­de mot varand­ra i fil­men ” Dub­bel­spel” år 2000. Då gick det så­här hett till så kanske är det in­te så kons­tigt att de bå­da skå­di­sar­na har haft var­ma käns­lor för varand­ra se­dan dess.

Ben skil­des från ex­et Jen­ni­fer för­ra som­ma­ren. De har tre barn ihop. Här ses Jen och dot­tern Vi­o­let, 10.

Charlize dum­pa­de Se­an Penn i ju­ni för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.