KHLOÉ KARDASHIANS AN­SIK­TE FÖR­STÖRT!

STJÄR­NAN I PA­NIK EF­TER NYA PLASTIKINGREPPET

Veckans NU! - - MIX -

Khloé Kardashian har gjort en om­fat­tan­de vikt­re­sa un­der det se­nas­te året, och dess­utom för­änd­rat sitt ut­se­en­de re­jält. Nu var­nar ex­per­ter för att hon har gått all­de­les för långt med sin plastik­be­satt­het.

Re­a­li­ty­stjär­nan Khloé Kardashian, 31, har en­ligt upp­gift all­tid känt att hon är den ” fu­la” i fa­mil­jen Kardashian. Den se­nas­te ti­den har hon där­för bör­jat trä­na myc­ket och en­ligt käl­lor har hon gått ner 17 ki­lo. Khloé har stolt vi­sat upp si­na nya for­mer i so­ci­a­la me­di­er, men nu av­slö­jar en nä­ra vän att re­a­li­ty­stjär­nans kropp in­te ba­ra är ett re­sul­tat av trä­ning. Bland an­nat har stjärnans rum­pa för­änd­rats myc­ket det se­nas­te året.

– Hon äls­kar sitt ” bra­zi­li­an butt lift” som hon har gjort, där man in­ji­ce­rar fett i skin­kor­na för att få en run­da­re och mer de­fi­ni­e­rad bak, sä­ger kom­pi­sen en­ligt tid­ning­en Heat.

"JAG VILL OPE­RE­RA BRÖSTEN"

En­ligt vän­nen gör Khloé allt för att pas­sa in bland si­na syst­rar Kim, Kourt­ney, Ken­dall och Ky­lie. Där­för har hon ta­git till plastik för att änd­ra sitt ut­se­en­de. Stjär­nan ska ha lagt sig un­der kni­ven för att bland an­nat ope­re­ra nä­san och läp­par­na. Men den se­nas­te ti­den har många re­a­ge­rat på att Khloés ut­se­en­de­fix­e­ring bör­jar gå över­styr.

– Khloés läp­par blir ba­ra stör­re och stör­re. Det är för myc­ket, sä­ger plastik­ki­rur­gen To­ny Youn till saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– För myc­ket fil­lers, som Khloé har lå­tit in­ji­ce­ra, gör att hu­den stret­chas ut och det kan även bli klum­par i läp­par­na. Om hon fort­sät­ter så­här kan hon till och med få en in­fek­tion el­ler så kal­la­de ” ankläp­par”.

"KAN IN­TE LE"

An­sik­tets form är ock­så nå­got som Khloé för­sökt för­änd­ra. En­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer har stjär­nan lå­tit for­ma om sitt käk­par­ti med hjälp av

"HON SER UT SOM MI­CHAEL JACK­SON"

Plastic fan­tastic? Khloé Kardashian har en­ligt käl­lor gått för långt med plasti­ko­pe­ra­tio­ner ef­tersom hon är be­satt av hur hon ser ut. Nu var­nar lä­ka­re för att hon för­stör sitt ut­se­en­de ef­ter ett nytt in­grepp i an­sik­tet. ” Det är för myc­ket”, sä­ger plastik­ki­rur­gen To­ny Youn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.