R

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, BULLS

ea­li­ty­stjär­nor­na Kourt­ney Kardashian, 37, och Scott Di­sick, 32, gjor­de slut för­ra året ef­ter åt­ta år ihop. Nu har Scott en ny flick­vän – och hon är en ko­pia av ex­ets lil­la­sys­ter Ken­dall Jen­ner, 20! Tje­jen i frå­ga upp­ges va­ra den 20- åri­ga mo­del­len Christi­na Bur­ke från Los Ang­e­les.

– De har dej­tat i någ­ra vec­kor nu, skri­ver kän­dis­blog­ga­ren Pe­rez Hilton.

ÅK­TE PÅ KÄRLEKSSEMESTER

Ny­li­gen sågs Scott och den unga bru­net­ten avnju­ta en lunch till­sam­mans på en re­stau­rang nä­ra Scotts hem. Många som har sett stjär­nor­na ihop har re­a­ge­rat starkt på Christi­nas slå­en­de lik­het med Ken­dall. – Först trod­de jag att det var Ken­dall, sä­ger en käl­la.

Strax där­på tog Scott med sin dejt till kom­pi­sen Joe Fran­cis se­mes­ter­stäl­le i Mex­i­ko. Där kun­de de ny­för­äls­ka­de nju­ta av sol, bad och he­ta käns­lor.

HAR FORT­SATT VA­RA VÄN­NER

Kourt­ney och Scott har fort­satt va­ra go­da vän­ner se­dan upp­brot­tet i fjol.

– Vi har tre barn ihop, slapp­na av al­li­hop. Klart vi kom­mer att fort­sät­ta hänga, sa Kourt­ney ti­di­ga­re i år i en Snapchat- vi­deo som hon la upp med ex­et.

Bar­nen Ma­son, 6, Pe­ne­lo­pe, 3, och Rei­gn, 15 må­na­der upp­ges ha ta­git för­äld­rar­nas upp­brott bra tack va­re den vän­skap­li­ga tak­ti­ken. Frå­gan är vad som hän­der nu när Scott har skaf­fat en ung tjej – som dess­utom ser ut som Kourt­neys lil­la­sys­ter.

– Kourt­ney kom­mer in­te att ta det bra, häv­dar en käl­la.

” Fa­mil­jen Kardashian”- pro­fi­len Scott Di­sick är känd som en rik­tig trub­bel­ma­ka­re. Nu har han skaf­fat en tjej som för­mod­li­gen väc­ker en del ir­ri­ta­tion hos ex­et Kourt­ney Kardashian och hen­nes fa­milj.

"DE HAR DEJ­TAT I NÅG­RA VEC­KOR" Men är in­te det där Scott Di­sick och Ken­dall Jen­ner? Nej, fak­tiskt in­te. Det är Scott och hans nya tjej Christi­na Bur­ke!

Visst är den 20- åri­ga mo­del­len sjukt lik Scotts fö­re det­ta svä­gers­ka Ken­dall?

Så­här ser Scotts nya flam­ma ut. En­ligt upp­gift har pa­ret dej­tat i någ­ra vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.