HÄR VI­SAR KA­TY & ORLANDO SIN KÄR­LEK! PASSIONERAT KYSSMARATON PÅ STRAN­DEN

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Ka­ty Per­ry och Orlando Bloom är Hol­ly­woods he­tas­te par just nu. Ny­li­gen var de väl­digt tyd­li­ga med si­na käns­lor för varand­ra un­der en le­dig dag i so­len…

Iför­ra num­ret kun­de Vec­kans NU! be­rät­ta att Ka­ty Per­ry, 31, och Orlando Bloom, 39, är sug­na på att ta näs­ta steg i sin re­la­tivt nya re­la­tion och skaf­fa barn. Men vi har in­te sett någ­ra of­fent­li­ga öm­hets­be­ty­gel­ser från stjärn­pa­ret – för­rän nu. När Ka­ty och Orlando till­bring­a­de en le­dig dag i Ma­li­bu till­sam­mans ny­li­gen kun­de de in­te sli­ta sig från varand­ra och de kyss­tes länge och passionerat.

– De såg väl­digt kä­ra ut och ha­de ba­ra ögon för varand­ra, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

ÄLS­KAR HANS SÄTT

Ba­ra da­gar ti­di­ga­re sågs skå­di­sen och ar­tis­ten på en ro­man­tisk ge­ta­way till Ha­waii där de njöt av sol, bad och långa pro­me­na­der i de ex­o­tis­ka land­ska­pen. En­ligt stjärn­du­ons när­mas­te krets är de ” de­fi­ni­tivt ett par”.

– Ka­ty äls­kar hur jord­nä­ra Orlando är. Hon kal­lar ho­nom för sin pojk­vän, be­rät­tar en käl­la.

Ka­ty och Orlando bör­ja­de dej­ta i vint­ras ef­ter att ha myst loss or­dent­ligt på Gol­den Glo­be- ga­lans ef­ter­fest och ver­kar va­ra väl­digt för­äls­ka­de i varand­ra. Ext­ra kul för Ka­ty som ti­di­ga­re har haft otur i kär­lek, då hon har va­rit ihop med strul­pel­lar­na Rus­sell Brand och John May­er.

"HON KAL­LAR HO­NOM FÖR SIN

POJK­VÄN" Wow, här har vi den! Pus­sen som be­vi­sar att Ka­ty Per­ry och Orlando Bloom verk­li­gen är ett par! Stjär­nor­na kun­de in­te hål­la tas­sar­na bor­ta från varand­ra un­der en le­dig dag i Ma­li­bu ny­li­gen.

Och myc­ket rik­tigt, gång på gång fång­a­des de på bild när de um­gicks.

Orlando har ti­di­ga­re va­rit gift med Mi­ran­da Kerr, 33, som han har so­nen Flynn, 5, med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.