RÄD­DA­DE FLE­RA FRÅN ATT DRUNK­NA

HUGH JACKMANS HJÄLTEINSATS

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Skå­de­spe­la­ren Hugh Jack­man, 47, rå­ka­de ny­li­gen ut för nå­got myc­ket trau­ma­tiskt på Bon­di Be­ach i hem­lan­det Austra­li­en. Stjär­nan var på stran­den med si­na barn när un­der­vat­tens­ström­mar­na i ha­vet plöts­ligt blev star­ka­re. Liv­räd­dar­na på plats ska då ha gett sig ut i vatt­net med rädd­nings­bo­jar för att hjäl­pa ba­dan­de män­ni­skor i sä­ker­het – men ut­an att lyc­kas.

– Hugh sim­ma­de ut i den kraf­ti­ga ström­men för att hjäl­pa en pap­pa att räd­da sin dot­ter från ström­mar­na, sä­ger en käl­la en­ligt tv- ka­na­len 9 News.

VIFTADE MED AR­MAR­NA

Ef­ter det in­såg stjär­nan att även hans egen son Oscar, 15, be­fann sig i vatt­net, och lyc­ka­des räd­da även ho­nom. He­la rädd­nings­auk­tio­nen fång­a­des på film och i klip­pen syns det hur stjär­nan för­sö­ker gö­ra and­ra per­so­ner upp­märk­sam­ma på vad som hände.

– Han viftade med ar­mar­na, sä­ger en käl­la.

SKÄR­RAD EF­TERÅT

Ef­teråt var Hugh själv för skär­rad för att kom­men­te­ra vad som ha­de hänt, men man­nen som han räd­da­de ur vå­gor­na, Peter Adam, har ut­ta­lat sig i 9 News.

– Han tog tag i min arm för att få upp mig. Där­ef­ter gav han sig iväg ef­ter sin son, sä­ger Peter.

Ef­ter att al­la räd­dats ur vå­gor­na ska stran­den ha hål­lits stängd. En­ligt upp­gift ska­da­des ing­en all­var­ligt un­der hän­del­sen.

Nya dra­ma­tis­ka bil­der vi­sar hur Hugh Jack­man räd­dar fle­ra per­so­ner från kraf­ti­ga un­der­vat­tens­ström­mar i vatt­net vid den po­pu­lä­ra stran­den Bon­di Be­ach i Syd­ney.

– Han tog tag i min arm för att få upp mig, sä­ger en av per­so­ner­na som stjär­nan hjälp­te.

"HAN SIM­MA­DE UT I DEN KRAF­TI­GA STRÖM­MEN"

Här ser ni en tvät­täk­ta hjäl­te! "Wol­ve­ri­ne"- stjär­nan Hugh Jack­man räd­da­de ny­li­gen li­vet på fle­ra män­ni­skor un­der en trau­ma­tisk dag på Bon­di Be­ach i Austra­li­en.

till trub­bel för ba­dar­na, Star­ka un­der­vat­tens­ström­mar ställ­de

En­ligt upp­gift lyc­ka­men Hugh kom snabbt till und­sätt­ning.

barn – varav ett var des han få upp en vux­en man och två

från dra­mat hans egen son Oscar – ur vå­gor­na. Bil­der­na vi­sa­des i tv- ka­na­len 9 News.

Bon­di Be­ach är pop­pis, men ef­ter olyc­kan stäng­des stran­den för da­gen. Som tur var kom ing­en till ska­da, myc­ket tack va­re Hug­hs hjälteinsats!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.