CHOCKKYSSEN! CAITLYN JEN­NER HÅNGLADE UPP EX­ET KRIS

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Gam­mal kär­lek ros­tar ald­rig, el­ler? Ny­li­gen hal­ka­de Caitlyn Jen­ner, 66, till­ba­ka i gam­la hjul­spår när hon slä­ta­de av sin 60- åri­ga ex­fru Kris fram­för ka­me­ror­na un­der in­spel­ning­ar­na av pro­gram­met ” I am Cait”. Hän­del­sen ska ha ut­spe­lat sig un­der en den världs­kän­da kar­ne­va­len Mar­di Gras i New Or­le­ans.

GIF­TE SIG PÅ 90- TA­LET

I bör­jan av 90- ta­let gif­te sig Caitlyn, som då het­te Bru­ce, med af­färs­kvin­nan Kris. Det var bör­jan på en ga­len me­di­e­ka­ru­sell som via re­a­li­tysho­wen ” Fa­mil­jen Kardashian” led­de bå­da kvin­nor­na in i Hol­ly­woods ab­so­lu­ta fin­rum. Idag har Caitlyn läm­nat sitt gam­la liv som man bakom sig, och så även kär­leks­re­la­tio­nen med Kris. Trod­de vi i al­la fall. De nya bil­der­na ty­der på att kvin­nor­na fort­fa­ran­de har en del he­ta käns­lor kvar.

UPP­TAG­NA PÅ AN­NAT HÅLL

I sam­ma in­slag ber Cait om ur­säkt för hur hon be­ted­de sig un­der äk­ten­ska­pet.

– För­låt, det ha­de in­te be­hövt bli som det blev, sä­ger hon.

För­mod­li­gen blir det dock ing­en åter­för­e­ning för Kris och Caitlyn. Bå­da är näm­li­gen stad­ga­de på an­nat håll. Caitlyn pla­ne­rar en­ligt upp­gift att skaf­fa barn med sin flick­vän Can­dis Cay­ne, 44, me­dan Kris ki­lar sta­digt med Co­rey Gam­b­le.

De skil­des i fjol ef­ter näs­tan 15 år som gif­ta men Caitlyn och Kris Jen­ner har fort­satt att um­gås som vän­ner. Ny­li­gen het­ta­de det dock till re­jält mel­lan kvin­nor­na.

"DET HA­DE IN­TE

BE­HÖVT BLI SOM DET BLEV"

Se­dan skils­mäs­san för­ra året har Caitlyn och Kris Jen­ner fort­satt att um­gås som vän­ner.

kvin­nor­na som på den gam­la Men ny­li­gen het­ta­de till mel­lan

av tv- pro­gram­met ” I am Cait” go­da ti­den. Un­der ett av­snitt

sin ex­fru re­jält. slä­ta­de Caitlyn näm­li­gen av

Kris var ihop med Caitlyn när hon het­te Bru­ce. De gif­te sig i bör­jan av 90- ta­let och höll ihop i över 15 år. Men nå­gon reu­ni­on är det nog in­te tal om – trots den he­ta kys­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.