GWYNETHS BI- SARRA SKÖNHETSHEMLIGHET!

"DET GÖR RIK­TIGT ONT"

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Me­dan de fles­ta gör allt för att und­vi­ka att bli stuck­na av bin läg­ger sig Gwy­neth Pal­trow fri­vil­ligt i en svärm av de gul­svar­ta in­sek­ter­na. Hon häv­dar näm­li­gen att det gör un­der­verk för hyn.

Det är ing­en hemlighet att skå­di­sen Gwy­neth Pal­trow, 43, är en hän­gi­ven an­häng­a­re av na­tur­li­ga skön­hets­pro­duk­ter och be­hand­ling­ar, men ny­li­gen av­slö­ja­de stjär­nan ett minst sagt bi­sarrt knep för att få hu­den att se yng­re ut.

– Ge­ne­rellt sett är jag öp­pen för att pro­va på allt, be­rät­ta­de Gwy­neth då i tid­ning­en The New York Ti­mes och fort­sat­te:

– Jag har bli­vit stuc­ken av bin.

TAR BORT ÄRR

Skå­de­spe­lers­kan för­kla­ra­de vi­da­re var­för hon ut­satt sig för nå­got så märk­ligt och smärt­samt.

– Det en är tu­sen­tals år gam­mal be­hand­ling. Folk an­vän­der den för att bli av med in­flam­ma­tio­ner och ärr. Det är gans­ka fan­tas­tiskt om man kol­lar upp det. Men det gör rik­tigt ont.

Här kom­mer vi osökt att tän­ka på Eric Saa­des låttext ” It’s gon­na sting so bad”…

"JAG ÄR ÖP­PEN FÖR ATT PRO­VA

PÅ ALLT" Skå­de­spe­lers­kan Gwy­neth Pal­trow gör allt för att be­hål­la sitt ung­dom­li­ga ut­se­en­de. Ny­li­gen av­slö­ja­de stjär­nan att hon har tes­tat på en an­sikts­be­hand­ling som går ut på att man blir stuc­ken av bin i an­sik­tet.

Det är se­dan ti­di­ga­re känt att stjär­nan le­ver ett väl­digt häl­so­samt liv när det gäl­ler mat och trä­ning – nå­got som sä­kert bi­drar till hen­nes snyg­ga looks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.