JA­MIE DORNANS TVÅBARNSLYCKA!

FIFTY SHA­DES OF PAPPALIV

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA Bånge FOTO: IBL- AOP

För två år se­dan blev ” Fifty sha­des of grey”- stjär­nan Ja­mie Dor­nan pap­pa för förs­ta gång­en. Ny­li­gen var det dags igen.

Skå­de­spe­la­ren Ja­mie Dor­nan, 33, har bli­vit pap­pa igen. Han och jämn­gam­la hust­run Ame­lia War­ner väl­kom­na­de ny­li­gen sitt and­ra barn till värl­den. De har se­dan ti­di­ga­re tvåå­ri­ga dot­tern Dul­cie. Ame­lia, som ock­så job­bar som skå­dis, sågs ny­li­gen med en barn­vagn i Not­ting Hill, Lon­don, och det var så föd­seln blev of­fent­lig.

"MYC­KET BEBISPRAT"

Ja­mie och Ame­lia gif­te sig 2013, ef­ter att ha va­rit ihop i sex år. I feb­ru­a­ri för­ra året öpp­na­de Ja­mie upp om si­na käns­lor kring att va­ra pap­pa.

– Min pap­pa ( gy­ne­ko­lo­gen Jim Dor­nan, reds. anm.) har för­löst över 6 000 barn och min styv­mam­ma är för­loss­ningslä­ka­re och gy­ne­ko­log, så jag har va­rit med om myc­ket bebisprat i mitt liv. Men det är än­då ing­et som kan för­be­re­da dig, sa han i tid­ning­en Sty­list då.

JOB­BAR MED NY FILM

Just nu har skå­dishun­ken fullt upp med in­spel­ning­ar­na av fil­men ” Fifty sha­des dar­ker”, som har pre­miär i bör­jan av näs­ta år. Men vik­ti­gast för stjär­nan upp­ges än­då va­ra fa­mil­jen.

– Jag hop­pas att jag är en bra pap­pa. Det är det mest gläd­jan­de man kan tän­ka sig. Det har för­änd­rat vå­ra liv to­talt, men ba­ra po­si­tivt, har han sagt.

Vi är över­ty­ga­de om att Ja­mie är en top­pen­pap­pa!

"FA­MIL­JEN ÄR

VIK­TI­GAST"

” Fifty sha­des of Grey”- hun­ken Ja­mie Dor­nan har fått sitt and­ra barn ihop med frun Ame­lia War­ner. De ny­bliv­na två­barns­för­äld­rar­na har hit­tills lagt loc­ket på när det kom­mer till de­tal­jer om ny­till­skot­tet – bå­de kön och namn är hem­ligt.

Ame­li­as and­ra gra­vi­di­tet bör­ja­de sy­nas or­dent­ligt i bör­jan av året.

Just nu hål­ler Ja­mie på att spe­la in fil­men ” Fifty sha­des dar­ker” till­sam­mans med Da­ko­ta John­son, 26. För­hopp­nings­vis har han tid över till sin fa­milj ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.