SKILS­MÄS­SA FÖR DREW & WILL

"DE HAR HAFT PRO­BLEM LÄNGE"

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP, INSTAGRAM

Re­dan i ok­to­ber för­ra året kun­de Vec­kans NU! rap­por­te­ra att Drew Bar­ry­mo­re och Will Kople­mans äk­ten­skap var ne­re för räk­ning. Nu be­kräf­tar stjär­nor­na att de går skil­da vägar.

Det blev in­te tred­je gång­en gillt för Drew Bar­ry­mo­re, 41, som nu av­slö­jar att äk­ten­ska­pet mel­lan hen­ne och ma­ken se­dan fy­ra år till­ba­ka, Will Ko­pel­man, 37, är över. Skå­di­sar­na har två barn till­sam­mans, dött­rar­na Oli­ve, 3, och Fran­kie, 2.

– Ty­värr se­pa­re­rar vi på papp­ret, men vi är fort­fa­ran­de en fa­milj. Skils­mäs­sa kan kän­nas som ett miss­lyc­kan­de, men till slut fin­ner man ro i att li­vet går vi­da­re än­då, sä­ger pa­ret i ett ut­ta­lan­de i tid­ning­en Pe­op­le.

BRÅK OM BO­STÄ­DER

An­led­ning­en till se­pa­ra­tio­nen sägs va­ra att Drew och Will in­te kun­de be­stäm­ma sig för var de skul­le bo. Skå­dis­pa­ret har de­lat upp sin tid mel­lan en bo­stad på Up­per East Si­de i New York och ett hus i Los Ang­e­les.

– Det har va­rit bråk om det och det har ska­pat spän­ning­ar i re­la­tio­nen, sä­ger en käl­la nä­ra fa­mil­jen och fort­sät­ter: – De har haft pro­blem länge. Drew har ti­di­ga­re haft två kor­ta äk­ten­skap, ett med ba­rä­ga­ren Je­re­my Tho­mas och ett med pro­vo­ka­tö­ren tilli­ka skå­de­spe­la­ren Tom Green.

"LI­VET GÅR VI­DA­RE" Drew Bar­ry­mo­re och Will Ko­pel­man be­kräf­tar nu det som vi mis­s­tänkt se­dan i hös­tas: de går skil­da vägar ef­ter drygt tre år som gif­ta.

En­ligt upp­gift har de haft pro­blem länge, bland an­nat ska de ha brå­kat om var de ska bo. ” Det har ska­pat spän­ning­ar i re­la­tio­nen”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.