DÖDSSJUKA SYSTERNS DESPERATA ORD TILL SÅNG­ERS­KAN "HJÄLP MIG, MA­RI­AH!"

Veckans NU! - - MIX - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

I en hjärt­skä­ran­de vi­deo ber Ma­ri­ah Ca­reys sys­ter Ali­son sång­ers­kan om peng­ar till en svår ope­ra­tion. En­ligt upp­gift väg­rar stjär­nan dock att hjäl­pa hen­ne.

– Ma­ri­ah är en elak häxa, sä­ger sång­ers­kans bror Mor­gan.

Sång­ers­kan Ma­ri­ah Ca­rey, 46, har mil­jo­ner på ban­ken och är dess­utom för­lo­vad med mul­ti­mil­jar­dären Ja­mes Pac­ker, 48 – men al­la i hen­nes fa­milj le­ver in­te sam­ma lyx­liv. Stjärnans sys­ter Ali­son mås­te ge­nom­gå en livs­ho­tan­de hjär­no­pe­ra­tion och ber nu Ma­ri­ah om eko­no­misk hjälp. I en vi­deo som har pub­li­ce­rats på saj­ten Daily Mail bö­nar Ali­son om sång­ers­kans stöd.

– Ma­ri­ah, jag äls­kar dig. Jag be­hö­ver din hjälp. Snäl­la, över­ge mig in­te så­här, sä­ger hon till ka­me­ran.

DRABBAD AV HIV

Ma­ri­a­hs bror Mor­gan, 55, har ti­di­ga­re an­kla­gat sång­ers­kan för att ha strun­tat i sys­tern som länge ska haft pro­blem med ett drog­miss­bruk. För någ­ra år se­dan fick Ali­son be­ske­det att hon drab­bats av hiv. Stjärnans re­pre­sen­tant ne­kar dock till att Ma­ri­ah ska ha ig­no­re­rat systerns rop på hjälp.

– Ge­nom åren har Ma­ri­ah spen­de­rat hund­ra­tu­sen­tals dol­lar på Ali­son och hen­nes barn, sä­ger ta­les­per­so­nen och tilläg­ger:

– Fak­tum är att Ma­ri­ah har stöt­tat fa­mil­jen i över två de­cen­ni­er.

BRO­DERN ÄR KRI­TISK

Mor­gan står dock bakom si­na ti­di­ga­re ut­ta­lan­den om att sång­ers­kan in­te har gjort nå­got för de­ras sys­ter.

– Det kry­per i krop­pen på mig för att Ma­ri­ah in­te vill hjäl­pa hen­ne, sä­ger han en­ligt Daily Mail. Bro­dern ska även ha kal­lat stjär­nan ” en elak häxa”.

– Även om det för­flut­na in­te di­rekt är upp­lyf­tan­de så hop­pas jag att Ma­ri­ah tar ste­get och hjäl­per till, för det har hon möj­lig­het att gö­ra, sä­ger Mor­gan och fort­sät­ter:

– Hen­nes fäst­man är mil­jar­där. Det mins­ta de kan gö­ra är att läg­ga in Ali­son på ett bra sjuk­hus och se till att hon får den vård hon be­hö­ver.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"SNÄL­LA, ÖVER­GE MIG IN­TE SÅ­HÄR" Stjärnans bror Mor­gan häv­dar att Ma­ri­ah strun­tar i sin svårt sju­ka sys­ter, nå­got som sång­ers­kans ta­les­per­son för­ne­kar.

Ny­li­gen gick Ma­ri­ah Ca­reys sys­ter Ali­son ut i me­dia för att be sång­ers­kan om peng­ar. Ali­son ska näm­li­gen ge­nom­gå en livs­ho­tan­de ope­ra­tion, nå­got hon in­te har råd med. ” Jag be­hö­ver din hjälp”, sä­ger sys­tern till Ma­ri­ah i ett vi­de­oklipp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.