DEJTAR HUNKIG BASKETSPELARE

KEN­DALLS HEMLIGHET AVSLÖJAD!

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Spän­ning­en har va­rit oli­i­id­lig, men nu står det änt­li­gen klart vem Ken­dall Jen­ners topp­hem­li­ge pojk­vän är. Och en sak är sä­ker: stjär­nan ver­kar ha gjort ett rik­tigt kap!

Se­dan Se­le­na Go­mez ny­li­gen av­slö­ja­de att hen­nes kom­pis Ken­dall Jen­ner, 20, in­te läng­re är sing­el har det spe­ku­le­rats vilt kring vem som har lyc­kats snär­ja mo­del­lens hjär­ta. Det har snac­kats om fle­ra oli­ka kän­diskil­lar – men nu kan Vec­kans NU! av­slö­ja san­ning­en: Ken­dall är ihop med bas­ket­spe­la­ren Jor­dan Clark­son, 23!

VA­RIT IHOP ETT TAG

En­ligt upp­gift har de unga stjär­nor­na ki­lat sta­digt ett tag.

– De har dej­tat i smyg i fle­ra må­na­der och är su­per­för­tjus­ta i varand­ra, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Pe­op­le och fort­sät­ter:

– Han är ge­nom­snäll och en rik­tig gent­le­man, vil­ket Ken­dall äls­kar!

HAR­RY VAR FÖR OMOGEN

Ti­di­ga­re i år kopp­la­des Ken­dall ihop med flic­ki­do­len Har­ry Sty­les ef­ter att ha fång­ats på bild med när hon hånglade med ho­nom på en lyxy­acht. En­ligt upp­gift kän­de Ken­dall dock att Har­ry var för omogen för en se­ri­ös re­la­tion.

– Hon gil­lar Har­ry, men han är en ung popstjär­na och det är för myc­ket trub­bel kring ho­nom, sä­ger käl­lan.

Istäl­let ska Ken­dall allt­så ha sla­git sig till ro med nå­got äld­re Jor­dan. – De trivs verk­li­gen ihop, sä­ger käl­lan. Grat­tis till kär­le­ken!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"HAN ÄR EN RIK­TIG GENT­LE­MAN"

Nu är "Fa­mil­jen Kardashian"- stjär­nan Ken­dall Jen­ners topp­hem­li­ge pojk­vän in­te så hem­lig läng­re. Vec­kans NU! kan näm­li­gen av­slö­ja att re­a­li­ty­stjär­nan har bör­jat dej­ta den hun­ki­ge bas­ket­spe­la­ren Jor­dan Clark­son.

… och ba­ra någ­ra mi­nu­ter se­na­re läm­na­de Jor­dan sam­ma stäl­le. En­ligt upp­gift upp­stod ljuv mu­sik mel­lan pro­fi­ler­na ef­ter att Ken­dall gjort slut med Har­ry Sty­les ti­di­ga­re i år.

Ken­dalls gam­la flam­ma Har­ry Sty­les, 22.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.