CHERYL & LIAMS RE­LA­TION ALLT MER SE­RI­ÖS "BRÖL­LOP IN­OM NÅG­RA VEC­KOR"

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Det går un­dan i sväng­ar­na för One Direc­tion­s­tjär­nan Li­am Pay­ne och hans kär­lek Cheryl Fer­nan­dez- Versi­ni. Stjär­nor­na bör­ja­de dej­ta ti­di­ga­re i år, men nu vis­kas det re­dan om bröl­lop – och det väl­digt snart!

Kil­lar­na i One Direc­tion väx­er upp en ef­ter en. Först blev Lou­is Tom­lin­son pap­pa i ja­nu­a­ri och nu är det dags för kol­le­gan Li­am Pay­ne, 22, att hå­va in vux­en­po­äng. En­ligt upp­gift är han näm­li­gen på väg att gif­ta sig med tio år äld­re flick­vän­nen Cheryl Fer­nan­dez- Versi­ni, 32.

– De kom­mer för­mod­li­gen att gö­ra det in­om någ­ra vec­kor, av­slö­jar Liams ku­sin i en in­ter­vju med New Ma­ga­zi­ne.

VÄC­KER UPPMÄRKSAMHET

Vi­da­re av­slö­jar ku­si­nen att Liams val av flick­vän mött en hel del skep­tis­ka blic­kar se­dan re­la­tio­nen blev of­fent­lig. – De and­ra kil­lar­na i ban­det dejtar unga mo­del­ler, me­dan Li­am väl­jer en mo­gen kvin­na. Det är li­te spe­ci­ellt. Men hon ser ju fort­fa­ran­de ut som en mo­dell, hon ser sjukt bra ut, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Han har gjort ett bra val. Hon är väl­digt känd och snygg.

"ING­ET PR- TRICK"

Li­am och Cheryl träf­fa­des för förs­ta gång­en när Li­am sök­te till ” X factor” som 14- åring, men då upp­stod av för­klar­li­ga skäl inga he­ta käns­lor. När One Direc­tion upp­träd­de i pro­gram­met i slu­tet av för­ra året klic­ka­de det dock or­dent­ligt och se­dan dess har stjär­nor­na va­rit oskilj­ak­ti­ga.

– De­ras för­hål­lan­de är ing­et PR- trick. De har rik­ti­ga käns­lor för varand­ra, sä­ger Liams ku­sin.

Vi hål­ler tum­mar­na för ett su­per­bröl­lop snart!

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A "LI­AM HAR VALT EN MO­GEN

KVIN­NA"

Bröl­lopskloc­kor­na kläm­tar snart för Cheryl Fer­nan­dezVersi­ni och Li­am Pay­ne. Pa­ret, som bör­ja­de dej­ta i slu­tet av för­ra året, upp­ges va­ra myc­ket för­äls­ka­de och re­do att sat­sa fullt ut på för­hål­lan­det. ” Det är ing­et PR- trick. De har rik­ti­ga käns­lor för varand­ra”, sä­ger en käl­la. Wo­ho!

Tur­tur­du­vor­na vi­sar of­ta upp sin kär­lek på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.