HÄR FÖR­SÖ­KER RAP­PA­REN DÖ­DA JUS­TIN BIEBER!

"HAN TOG STRYPGREPP PÅ HO­NOM"

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Ny­li­gen ham­na­de Jus­tin Bieber i ett våld­samt bråk med Post Ma­lo­ne på en natt­klubb. Det höll på att gå rik­tigt il­la.

Strul­pel­len Jus­tin Bieber, 22, har in­lett sin världs­tur­né ” Pur­po­se tour” med dun­der och brak. Med be­to­ning på brak. Ny­li­gen ham­na­de den unga popstjär­nan i ett stort bråk med pro­du­cen­ten Post Ma­lo­ne, 20 – och det he­la fång­a­des på bild av fo­to­gra­fer på plats.

– Ma­lo­ne tog strypgrepp på Jus­tin, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Ha­de ing­en stop­pat ho­nom ha­de det kun­nat slu­tat i ka­ta­strof.

En­ligt upp­gift bör­ja­de brå­ket med att Jus­tin släck­te en ci­ga­rett mot Post Ma­lo­nes arm – och se­dan spå­ra­de det ur to­talt. Nu kan Veckans NU! vi­sa ex­klu­si­va foton från hän­del­sen.

MÅS­TE LÄG­GAS IN PÅ RE­HAB

Nattk-lubb­s­faj­ten är in­te den skan­da­len som Jus­tin har va­rit in­blan­dad i på sisto­ne. Han ska dess­utom ha bör­jat rö­ka allt mer ma­riju­a­na.

– Hans vil­da fes­tan­de med al­ko­hol och dro­ger har verk­li­gen spå­rat ur på sisto­ne, sä­ger käl­lan.

Ny­li­gen kom be­ske­det att Jus­tin stäl­ler in al­la pla­ne­ra­de me­et and gre­ets med fans un­der tur­nén.

– Jag blir emo­tio­nellt ut­mat­tad av mö­te­na, för­kla­ra­de Jus­tin. Men en­ligt upp­gift lig­ger pro­ble­met dju­pa­re än så. – Jus­tin be­hö­ver läg­ga in sig på av­vänj­ning på grund av sitt be­te­en­de, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Han mås­te få kon­troll över sitt liv igen, slu­ta rö­ka gräs och fes­ta.

"HANS VIL­DA FES­TAN­DE HAR SPÅ­RAT UR" Den här bil­den på Jus­tin Bieber och mu­sik­pro­du­cen­ten Post Ma­lo­ne vi­sar hur de unga stjär­nor­na ham­nar i ett våld­samt slags­mål. EX­KLU­SI­VA BIL­DER!

Brå­ket ska ha ut­lösts av att Jus­tin fim­pa­de en ci­ga­rett på Post Ma­lo­nes arm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.