RYAN G & EVA VÄN­TAR OCK­SÅ SMÅTT!

TAR EN PA­US FRÅN HOL­LY­WOOD

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

En an­nan Ryan som snart blir två­barns­pap­pa är Gosling. Hans kär­lek Eva Mendes upp­ges näm­li­gen va­ra gra­vid.

På sisto­ne har Eva Mendes, 42, setts för­sö­ka döl­ja sin mage på fle­ra pa­pa­raz­zi­bil­der. Nu rap­por­te­rar käl­lor att skå­de­spe­lers­kan och hen­nes pojk­vän Ryan Gosling, 35, vän­tar sitt and­ra ge­men­sam­ma barn. Skå­dis­pa­ret blev för­äld­rar för förs­ta gång­en när dot­tern Es­me­ral­da föd­des i sep­tem­ber 2014.

"HON ÄR MIN KOMPASS"

I ok­to­ber för­ra året med­de­la­de Eva i tv- pro­gram­met ” To­day show” att hon skul­le ta en pa­us från Hol­ly­wood och skå­de­spe­lar­kar­riä­ren för att fullt ut kun­na fo­ku­se­ra på fa­mil­je­li­vet. – Ibland tän­ker jag ” vad ska jag ha på mig? El­ler, ska jag hop­pa på det här pro­jek­tet?”. Allt jag be­hö­ver tän­ka på då är min dot­ter och hen­nes an­sik­te, och då kom­mer jag på sva­ret di­rekt. Hon är min mo­ra­lis­ka kompass, sa stjär­nan då.

TRÄF­FA­DES 2011

Un­der sin förs­ta gra­vi­di­tet var Eva mer oro­lig än hon upp­ges va­ra nu.

– I bör­jan goog­la­de jag sa­ker som skräm­de upp mig. Det har jag slu­tat med. Men att ve­ta att det finns and­ra mammmor som har gått ige­nom sam­ma sa­ker som jag får mig att bli lugn, har hon sagt.

Eva och Ryan träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” The Pla­ce beyond the pi­nes” 2011 och har hål­lit ihop se­dan dess.

Även skå­de­spe­lers­kan Eva Mendes upp­ges ha en bul­le på grädd­ning i ug­nen. "DE FO­KU­SE­RAR PÅ FA­MIL­JE­LI­VET"

Hon och pojk­vän­nen Ryan Gosling är ett av Hol­ly­woods mest hem­lig­hets­ful­la par. De blev för­äld­rar till dot­tern Es­me­ral­da i sep­tem­ber 2014, och snart kan det allt­så va­ra dags igen.

Ryan och Eva träf­fa­des un­der in­spel­ning­en av fil­men ” The Pla­ce beyond the pi­nes” 2011.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.