BEDRAR JEN­NI­FER MED EX­ET!

JUS­TIN GÅR BAKOM RYG­GEN PÅ ANISTON

Veckans NU! - - NEWS - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Oj­då, det ver­kar som om det är trub­bel i pa­ra­di­set hos Jen­ni­fer Aniston och ma­ken Jus­tin The­roux. Jen har näm­li­gen upp­täckt att Jus­tin in­te kan släp­pa ta­get om sitt ex!

Smek­må­na­den är de­fi­ni­tivt över för skå­di­sar­na Jen­ni­fer Aniston, 47, och Jus­tin The­roux, 44. Pa­ret gif­te sig i au­gusti för­ra året, men re­dan nu ska­kar det or­dent­ligt i för­hål­lan­det. Ny­li­gen upp­täck­te näm­li­gen Jen att hen­nes ma­ke fort­fa­ran­de pra­tar med sin fö­re det­ta flick­vän Hei­di Bi­vens, 39.

– Jen har miss­tänkt att Jus­tin och Hei­di har kon­takt en läng­re tid, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

TA­GEN PÅ BAR GÄRNING

En­ligt upp­gift ska Jen­ni­fer ha ta­git Jus­tin på bar gärning när ett okänt num­mer ring­de ho­nom. När hon frå­ga­de vem det var ska ” Lef­to­vers”- stjär­nan ha sagt att det var en vän hon in­te kän­ner.

– Jen kon­fron­te­ra­de Jus­tin. Hon bröt ihop och grät och kräv­de att han ge­nast skul­le slu­ta ha kon­takt med hen­ne, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Jus­tin för­sök­te be om ur­säkt och ha­de nå­gon lam för­kla­ring om att de har ge­men­sam­ma vän­ner.

” Vän­ner”- skå­di­sen ska nu va­ra helt för­störd ef­ter hän­del­sen.

– Det är här det ul­ti­ma­ta sve­ket för Jen. Det är hen­nes värs­ta mar­dröm, sä­ger käl­lan.

"DET ÄR HEN­NES VÄRS­TA MAR­DRÖM"

Dags för nya svå­ra ut­ma­ning­ar för Jen­ni­fer Aniston – hen­nes ma­ke se­dan mind­re än ett år till­ba­ka, Jus­tin The­roux, har gått bakom ryg­gen på hen­ne med sitt ex.

Vid ett till­fäl­le tog Jen­ni­fer Jus­tin på bar gärning när Hei­di ring­de, och då ska han ha lju­git om vem det var. ” Hon bröt ihop och grät”, be­rät­tar en källa.

Jen­ni­fer är en­ligt käl­lan helt för­störd över Jus­tins be­te­en­de. ” Det här är det ul­ti­ma­ta sve­ket”, sä­ger in­si­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.