KOURTNEY FO­KU­SE­RAR PÅ STU­DI­ER­NA

Veckans NU! - - RED CARPET -

Me­dan Scott är upp­ta­gen med att rän­na runt med 20- åring­ar äg­nar sig ex­et Kourtney åt vik­ti­ga­re sa­ker. Re­a­li­ty­stjär­nan har näm­li­gen bör­jat plug­ga igen. Hon har se­dan ti­di­ga­re en te­a­terex­a­men från col­lege, men nu vill hon gå i sin pap­pas fot­spår och bli ad­vo­kat. – Hon ska plug­ga ju­ri­dik. Ut­bild­ning­en kom­mer att ta minst tre år, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne. En­ligt upp­gift pla­ne­rar stjär­nan att dra sig till­ba­ka från of­fent­lig­he­ten. – Kourtney vill le­va ett mer pri­vat liv nu. Hon vill va­ra en bra fö­re­bild för si­na barn, sä­ger käl­lan.

Ny­li­gen fick Scott föl­ja med he­la fa­mil­jen Kar­dashi­an på skid­se­mes­ter. På bil­den syns han ihop med Ka­nye West, 38, och lil­la North, 2. Nu ver­kar måt­tet va­ra rå­gat för Kourtney, som trots allt hop­pa­des att hon och Scott skul­le ge sin re­la­tion en and­ra ( läs: hund­ra­de) chans. En­ligt upp­gift pla­ne­rar Kourtney att ta hand om bar­nen på egen hand i fort­sätt­ning­en. För­mod­li­gen med hjälp av sin sto­ra fa­milj. På bil­den bär hen­nes sys­ter Ken­dall Jen­ner, 20, på Pe­ne­lo­pe.

"JAG GÖR ALLT FÖR ATT FIN­NAS DÄR FÖR DEM" En­ligt upp­gift var Scott otrogen un­der för­hål­lan­det med Kourtney och rå­ka­de då gö­ra sin äls­ka­rin­na med barn. Poj­ken ska nu va­ra någ­ra må­na­der gam­mal och upp­ges på­min­na väl­digt myc­ket om Scott och Kourt­neys son Ma­son, idag 6, som be­bis. På bil­den syns Ma­son när han ba­ra var någ­ra må­na­der gam­mal.

I för­ra num­ret rap­por­te­ra­de Veckans NU! att Scott bör­jat dej­ta den 20- åri­ga mo­del­len Christi­ne Bur­ke. Det ska dock en­ligt upp­gift in­te va­ra hon som är mam­ma till Scotts fjär­de barn.

Scott och Kourtney har tre barn ihop – Ma­son, Pe­ne­lo­pe och Rei­gn. Ef­ter upp­brot­tet i som­ras har ex­pa­ret fort­satt att um­gås fli­tigt för de­ras skull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.