EN FLIC­KA FÖR JOHN LE­GEND & CHRISSY!

EF­TER FLE­RA ÅRS KAMP

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Han är sång­a­re, hon är mo­dell, tv- pro­fil och nybliven kok­boks­för­fat­ta­re. Nu kan John Le­gend och Chrissy Tei­gen även läg­ga till för­äld­rar på me­rit­lis­tan.

Värl­den har fått en ny Le­gend! Ny­li­gen fick ” All of me”- sång­a­ren John Le­gend, 37, och Chrissy Tei­gen, 30, näm­li­gen en dot­ter – som dock har fått sin pap­pas rik­ti­ga ef­ter­namn: Step­hens. Mo­del­len av­slö­ja­de den gla­da be­bis­ny­he­ten på In­stagram.

– Hon är här! Lu­na Si­mo­ne Step­hens, vi är så för­äls­ka­de i dig. Och tröt­ta. Väl­digt tröt­ta, skrev stjär­nan till­sam­mans med en bild med flic­kans fö­del­se­vikt.

Ba­ra tim­mar ef­ter för­loss­ning­en upp­da­te­ra­de Chrissy åter­i­gen värl­den om lä­get.

– Till al­la som und­rar, John åter­häm­tar sig fan­tas­tiskt bra, sko­ja­de hon då på Twit­ter.

"DET HAR IN­TE VA­RIT LÄTT"

I slu­tet av för­ra året av­slö­ja­de Chrissy att hon och ma­ken skul­le bli för­äld­rar.

– John och jag är så gla­da att kun­na be­rät­ta att vi är gra­vi­da. Som många av er vet har vi för­sökt få en be­bis ett tag nu. Det har in­te va­rit lätt, men vi har fort­satt att för­sö­ka sät­ta ett barn till värl­den och bil­da fa­milj. Vi är över­lyck­li­ga att det änt­li­gen hän­der, skrev hon då på In­stagram.

VAL­DE KÖN PÅ BAR­NET

En kort tid se­na­re be­rät­ta­de stjär­nan att hon bli­vit gra­vid ge­nom prov­rörs­be­frukt­ning. Mo­del­len av­slö­ja­de även att hon ha­de valt att pla­ce­ra in ett flic­kem­bryo, vil­ket är möj­ligt ge­nom en me­tod som man kan be­ta­la för i USA.

"HON BLEV GRA­VID GE­NOM PROV­RÖRS­BE­FRUKT­NING"

Ef­ter fle­ra år av läng­tan har mo­del­len Chrissy Tei­gen och sång­a­ren John Le­gend änt­li­gen bli­vit för­äld­rar till en li­ten flic­ka!

Ba­ra da­gar ef­ter för­loss­ning­en vi­sa­de Chrissy upp dot­tern, som fått nam­net Lu­na Si­mo­ne, på In­stagram.

Pa­rets be­bis kom till ge­nom prov­rörs­be­frukt­ning. ” Vi är över­lyck­li­ga att det änt­li­gen hän­der”, be­rät­ta­de mo­del­len när hon blev gra­vid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.