KA­TY OTROGEN MOT OR­LAN­DO!

EF­TER TRE MÅ­NA­DER TILL­SAM­MANS

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: An­ja KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Mitt fram­för ögo­nen på pojk­vän­nen Or­lan­do Bloom kas­ta­de sig Ka­ty Per­ry ny­li­gen i ar­mar­na på en an­nan man un­der en fest­kväll. Ett choc­kat vitt­ne be­kräf­tar att sång­ers­kan be­drog skå­di­sen med den helt okän­da kil­len.

Se­dan Ka­ty Per­ry, 31, och Or­lan­do Bloom, 39, bör­ja­de dej­ta i vint­ras har de sett otro­ligt kä­ra ut. Men nu ver­kar den förs­ta för­äls­kel­sen va­ra över och sång­ers­kan tycks ha bör­jat le­ta ef­ter nya män att sät­ta tän­der­na i. El­ler så vill hon ba­ra gö­ra skå­di­sen svart­sjuk. En­ligt upp­gift blev Ka­ty näm­li­gen li­te väl när­gång­en med en okänd man ny­li­gen – och Or­lan­do såg allti­hop!

UM­GICKS IN­TE

Det var på klub­ben Te­nants of the Tre­es i Los Ang­e­les som hän­del­sen in­träf­fa­de.

– Ka­ty och Or­lan­do ming­la­de runt och um­gicks in­te så myc­ket med varand­ra un­der kväl­len, sä­ger ett ögon­vitt­ne en­ligt tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

Kans­ke trött­na­de sång­ers­kan på att in­te få så myc­ket upp­märk­sam­het av sin pojk­vän, för plöts­ligt såg hon till att få när­het på an­nat håll.

DROG SIG UN­DAN

Sång­ers­kan mer el­ler mind­re kas­ta­de sig över en kil­le på fes­ten.

– Vid ett till­fäl­le gick Ka­ty fram till en snygg man som hon ald­rig ha­de träf­fat ti­di­ga­re, och för­sök­te kys­sa ho­nom. Hon pres­sa­de bok­stav­ligt ta­lat si­na läp­par mot hans och för­sök­te hång­la upp ho­nom, sä­ger det för­vå­na­de vitt­net och fort­sät­ter:

– Han blev så choc­kad och drog sig un­dan väl­digt snabbt. Han viss­te in­te ens att det var Ka­ty Per­ry och för­sök­te fly från hen­ne.

Är det här slu­tet för Ka­ty och Or­lan­dos ro­mans? Fort­sätt­ning föl­jer…

De har ba­ra dej­tat se­dan i vint­ras, men nu ver­kar det som om lå­gan mel­lan Ka­ty Per­ry och Or­lan­do Bloom har bör­jat brin­na ut. Ny­li­gen ska sång­ers­kan näm­li­gen ha kysst en an­nan kil­le på en fest – mitt fram­för ögo­nen på Or­lan­do! "HAN BLEV SÅ CHOC­KAD" För ba­ra någ­ra vec­kor se­dan hång­la­de Ka­ty och Or­lan­do vilt när de åk­te på se­mes­ter till­sam­mans. Kans­ke är det slut med så­da­na här bil­der nu?

I kis­sed a boy and I liked it!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.