DET GÅR UN­DAN I SVÄNGARNA NÄR MAN ÄR KÄR LIND­SAY BLIR MAM­MA!

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Ti­di­ga­re i vå­ras kun­de Veckans NU! rap­por­te­ra att Lind­say Lo­han har hit­tat kär­le­ken i den för­mög­ne mäk­la­ren Egor Ta­ra­ba­sov. Nu sägs den ny­för­äls­ka­de du­on pla­ne­ra fa­milj!

Li­vet har in­te all­tid va­rit lätt för Lind­say Lo­han, 29. Men se­dan hon träf­fa­de den sten­ri­ke mäk­la­ren Egor Ta­ra­ba­sov, 22, för ett drygt halv­år se­dan ler nu lyc­kan mot stjär­nan. En­ligt upp­gift har Egor haft väl­digt po­si­tiv in­ver­kan på Lind­say.

– Han är en per­fekt pojk­vän, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Nu ver­kar det som om Lind­say är iv­rig att ta näs­ta steg i re­la­tio­nen, näm­li­gen skaf­fa barn. – Lind­say vill bli mam­ma. Egor vill ock­så ha barn, sä­ger en källa i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

FLYT­TAT IHOP

Lind­say ska re­dan ha flyt­tat in i Egors lä­gen­het i Lon­don, och där­med är bo­stad för den kom­man­de be­bi­sen fix­ad. Nu är det ba­ra att bör­ja yng­la av sig, med and­ra ord.

– Det är ett stort steg i rätt rikt­ning för hen­ne, sä­ger käl­lan och tilläg­ger att ” Me­an girls”- ak­tri­sens fa­milj är med på tå­get:

– Lind­says mam­ma Di­na äls­kar Egor och kan knappt vän­ta till hon blir mor­mor.

Grat­tis till den bli­van­de mam­man!

"DET ÄR ETT STORT STEG I RÄTT RIKT­NING" Hur­ra för Lind­say Lo­han och hen­nes kär­leksliv! Det går näm­li­gen som på räls. Näs­ta sta­tion: ba­by­ma­king!

Lind­says mam­ma Di­na Lo­han, 53, sägs va­ra väl­digt glad över att änt­li­gen få ett barn­barn. ” Di­na äls­kar Egor”, sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.