MI­LEY & LI­AM VI­SAR KÄR­LE­KEN ÖP­PET

ÄNT­LI­GEN!

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, BULLS

Det har gått näs­tan ett halv­år se­dan Mi­ley Cyrus och Li­am Hemsworth åter­före­na­des. Se­dan dess har de hål­lit sig bor­ta från of­fent­lig­he­ten. Tills nu.

Mi­ley Cyrus, 23, och Li­am Hemsworth, 26, har hål­lit låg pro­fil se­dan de åter­före­na­des i slu­tet av för­ra året. Trots att teck­nen ta­lat sitt tyd­li­ga språk – för­lov­nings­ring­en är till­ba­ka på Mi­leys hand och flytt­bi­lar har ta­git sång­ers­kans sa­ker hem till Li­am – har stjär­nor­na in­te fo­to­gra­fe­rats ihop se­dan de var i Australien runt ny­år. Men nu vi­sar de unga stjär­nor­na änt­li­gen sin kär­lek öp­pet igen!

TOPPHEMLIG CE­RE­MO­NI

Ny­li­gen kom upp­gif­ter om att pa­ret är på väg att bil­da fa­milj. Dess­utom sägs de ha gift sig ti­di­ga­re i år un­der en topphemlig ce­re­mo­ni. – De sa att de skul­le gå lång­samt fram­åt, men sa­ker och ting går väl­digt fort, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– De bor ihop och Mi­ley har be­bi­sar på hjär­nan. Hon vill ha he­la pa­ke­tet, bröl­lop och barn.

GJOR­DE SLUT 2013

Mi­ley och Li­am gjor­de slut 2013 ef­ter att ha va­rit ett par i fle­ra år. Ef­ter upp­brot­tet lev­de de skil­da liv och sång­ers­kan bör­ja­de en­ligt upp­gift att fes­ta hårt för att kom­ma över Li­am, som hon sägs se som sin en­da sto­ra kär­lek.

– Hon har ald­rig kom­mit över ho­nom, sa en källa då en­ligt saj­ten TMZ.

En­ligt upp­gift val­de stjär­nor­na att hål­la åter­för­e­ning­en hem­lig tills nu för att kun­na fo­ku­se­ra fullt ut på varand­ra. Den tak­ti­ken tycks ha fun­ge­rat – de ver­kar mer kä­ra än nå­gon­sin!

Mi­ley har dock vi­sat sig öp­pet med för­lov­nings­ring­en till­ba­ka på fing­ret. Hon tog av sig den när pa­ret gjor­de slut 2013, men nu sit­ter den allt­så på plats igen.

"DE ÄR MER KÄ­RA ÄN NÅ­GON­SIN" Nu upp­ges Mi­ley va­ra be­redd att läg­ga sitt vil­da fes­tan­de och gal­na tur­né­liv bakom sig för att istäl­let bil­da fa­milj med Li­am.

Ti­di­ga­re i år ska Mi­ley och Li­am till och med ha gått och gift sig. Den här bil­den är ta­gen i de­ras träd­gård i sam­band med det på­ståd­da bröl­lo­pet.

” De sa att de skul­le gå lång­samt fram­åt, men sa­ker och ting går väl­digt fort”, sä­ger en källa. Vi gil­lar det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.